HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 128-HĐBT NGÀY 9-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-Phân vạch địa giới một số xã và thị trấn của các huyện Yên Thành, Thạch Hà, Quỳ Hợp thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

1. Huyện Yên Thành: Chia xã Đức Thành thành hai xã lấy tên là xã Đức Thành, xã Tân Thành.

-Địa giới của xã Đức Thành ở phía đông giáp xã Diễn Đoài và xã Diễn Yên thuộc huyện Diễn Châu, phía tây giáp xã Thọ Thành và xã Mã Thành, phía nam giáp xã Đô Thành, phía bắc giáp xã Tân Thành.

- Địa giới của xã Tân Thành ở phía đông giáp xã Đức Thành, phía tây giáp xã Mã Thành, phía nam giáp xã Đức Thành, phía bắc giáp xã Quỳnh Tam thuộc huyện Quỳnh Lưu và xã Diễn Lâm thuộc huyện Diễn Châu.

2. Huyện Thạch Hà: Chia xã Thạch Hương Thành hai xã lấy tên là xã Thạch Hương và xã Nam Hương.

- Địa giới của xã Thạch Hương ở phía đông giáp xã Thạch Lâm, phía tây giáp xã Thạch Xuân, phía nam giáp xã Thạch Diễn và xã Nam Hương, phía bắc giáp xã Thạch Tân.

- Địa giới của xã Nam Hương ở phía đông giáp xã Thạch Diễn, phía tây giáp xã Thạch Xuân, phía nam giáp xã Phúc Trạch thuộc huyện Hương Khê, phía bắc giáp xã Thạch Hương.

3. Huyện Quỳ Hợp: Tách 600 hécta đất của xã Châu Quang để thành lập thị trấn Quỳ Hợp.

Địa giới của thị trấn Quỳ Hợp ở phía đông giáp xã Thọ Hợp, phía tây và phía bắc giáp xã Châu Quang, phía nam giáp xã Châu Đình.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)