THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại công văn số 68/BNN-TY ngày 10 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 40 tấn hóa chất Chlorine thuộchàng nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, cụthể:

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 10 tấn hóachất Chlorine.

- Tỉnh Cà Mau: 30 tấn hóa chấtChlorine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng sốhóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh