ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”;

Xét đề nghị nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 07 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lâm Thị Sang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các nội dung, quy định tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” (sau đây gọi tắt là Đề án 1380).

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nội dung, công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Đề án 1380.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành có liên quan với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã) trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; kịp thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 1380.

- Các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính tại Đề án 1380 phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án 1380:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng, hồ sơ và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Đề án bằng các hình thức phù hợp; đồng thời, đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình nội dung Kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

- Cơ quan thực hiện:

+ Văn phòng UBND tỉnh: Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nội dung Đề án 1380 Kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

+ Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã: Tuyên truyền phổ biến nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, phạm vi, đối tượng áp dụng, hồ sơ và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Đề án bằng các hình thức phù hợp; đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình nội dung Đề án 1380 và Kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

- Cơ quan phối hợp: Báo Bạc Liêu; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể về nội dung tuyên truyền).

* Thời gian thực hiện: Ngay sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch này; thực hiện thường xuyên.

2. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức liên quan đến thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính tại Đề án 1380:

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức liên quan đến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Đề án 1380.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2019.

3. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo phạm vi, lĩnh vực được giao và cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

* Thời gian triển khai: Ngay sau khi nhận được Kế hoạch này.

- Cơ quan thực hiện liên thông thủ tục hành chínhtại Đề án 1380: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Kế hoạch này được triển khai thực hiện; thực hiện thường xuyên.

4. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 1380:

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy trình liên thông các thủ tục hành chính được nêu tại Đề án; tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Văn phòng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo cho việc thực hiện Đề án đúng tiến độ và có hiệu quả.

- Cơ quan đầu mối, chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đột xuất hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo định kỳ 6 tháng, năm.

5. Triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông tại địa phương khi có đủ điều kiện(có văn bản hướng dẫn riêng).

6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 1380 (lồng ghép vào báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC):

- Cơ quan thực hiện báo cáo: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện (bao gồm kết quả thực hiện tại các cơ quan cấp huyện, cấp xã).

- Cơ quan đầu mối, tổng hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 1380 trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý, năm.

7. Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện không tốt việc liên thông thủ tục hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đột xuất; hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Đề án 1380 và Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ (gồm: Cơ quan đầu mối; cơ quan chủ trì; cơ quan thực hiện; cơ quan phối hợp) nêu tại Mục II của Kế hoạch này, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu tại Khoản 5, Điều 1 Quyết định 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Đề án và báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định.

4. Kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện:

Kinh phí triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 1380 trên địa bàn tỉnh được chi từ nguồn ngân sách của địa phương chi cho việc thực hiện cải cách hành chính và các nguồn khác theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Đề án 1380, có trách nhiệm dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình, gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 1380 đúng tiến độ và có hiệu quả./.