ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 16/01/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- C
ác PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, TH, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019.

Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) tại địa phương để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

a) Nội dung hoạt động: Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các Sở, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

b) Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, ngành, địa phương.

c) Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

d) Thời gian thực hiện: Tháng 01-02/2019.

đ) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở, ngành, địa phương.

2.2. Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

b) Sản phẩm đầu ra: Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương liên quan đến xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông và các Sở, ngành, địa phương.

d) Thời gian thực hiện: Quý I/2019.

đ) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

2.3. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

a) Nội dung hoạt động

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc Văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng; Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông; UBND cấp huyện và các Sở, ngành khác có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2019.

đ) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

2.4. Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch này và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

b) Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra tình hình chung về thi hành chính sách pháp luật về xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại một số Sở, ngành, UBND huyện, thị xã.

c) Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.

d) Đoàn kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên là Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông và các Sở, ngành liên quan.

đ) Địa điểm kiểm tra liên ngành: Kiểm tra tại một số Sở, Ban, ngành và huyện, thị theo quyết định của Sở Tư pháp.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định căn cứ vào vụ việc cụ thể.

e) Thời gian kiểm tra: Quý II và III/2019. Hoàn thành trước 15/9/2019.

g) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

2.5. Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

b) Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả.

c) Cơ quan điều tra, khảo sát: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông; UBND cấp huyện và các Sở, Ban, ngành có liên quan.

d) Đối tượng: Cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

đ) Địa điểm thực hiện điều tra, khảo sát: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

e) Thời gian thực hiện: Quý III/2019.

g) Kinh phí thực hiện: Kinh phí cải cách hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị và Sở Tư pháp.

2.6. Tổ chức tọa đàm xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

a) Nội dung hoạt động: Tọa đàm xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát; tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

b) Thành phần tham dự: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông; UBND cấp huyện và các Sở, ngành có liên quan.

c) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

đ) Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2019.

e) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

2.7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

b) Thành phần tham dự: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

đ) Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2019.

e) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành

Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở, ngành mình ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước ngày 20/02/2019.

- Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở, Ban, ngành, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm sau đây:

- Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xây dựng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch sau khi được ban hành.

- Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước;

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của địa phương mình; gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Ban hành kế hoạch chi tiết về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và trọng tâm của Sở Tư pháp trong tháng 02/2019.

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương, trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Thường xuyên đưa tin, bài phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó đặc biệt là lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch sau khi được phê duyệt./.