UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1282B/QĐ-TCCQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đơn giá, định mức phục vụ công tác kê khai,

đăng ký lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân,

Căn cứ Luật đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai,

Căn cứ Chỉ thị số 18/1999/CT-TTG ngày 1/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ,

Căn cứ Quyết định số 379/1998/QĐ /TCĐC ngày 17/8/1999 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chính,

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính Vật giá - Địa chính tại Tờ trình số 41/TTLS ngày 13/6/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đơn giá, định mức phục vụ công tác kê khai, đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

Hạng mục

Phường

Thị trấn

I

Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp

1

Chi phí cho 01 hộ:

a

Nơi có bản đồ địa chính số:

- Xây dựng trích đo thửa đất

- Kê khai đăng ký

71.630

48.000

23.630

82.239

56.000

26.239

120.510

80.000

40.510

b

Nơi chưa có bản đồ địa chính số:

- Xây dựng trích đo thửa đất

- Kê khai đăng ký

77.030

53.400

23.630

88.539

62.300

26.239

129.510

89.000

40.510

2

Chi phí cho 01 đơn vị hành chính:

( xã, phường, thị trấn )

8.011.000

8.011.000

8.011.000

II.

Lệ phí địa chính ( các hộ phải nộp ngân sách )

10.000

20.000

20.000

Điều 2. Giao Liên Sở: Tài chính Vật giá - Địa chính hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận