ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 06 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẮM MỐC CHỈ GIỚI XÁC ĐỊNH PHẠM VIBẢO VỆ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT, PHẠM VI HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG SẮT THUỘC ĐỊA PHẬNTỈNH NAM ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1856/QĐ-TTG NGÀY 27/12/2007 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 27/6/2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐường sắt;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủngày 24/02/2010 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đườngbộ;

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang antoàn giao thông đường bộ, đường sắt;

Căn cứ Văn bản số 1753/BGTVT-KHĐT ngày 14/3/2012 của BộGiao thông vận tải về việc đầu tư sớm các công trình thuộc Giai đoạn 2+3, Kếhoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo Quyết định số1856/QĐ-TTg ;

Căn cứ Văn bản số 968/TTg-KTN ngày 16/7/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 và 3 của Kế hoạch lậplại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường bộ;

Căn cứ văn bản số 1879/ĐS-DAAT ngày 14/8/2012 của Tổng Côngty đường sắt Việt Nam về việc làm rõ phương án cắm mốc chỉ giới HLAT đường sắttheo kế hoạch 1856 địa phận tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 1803/TTr-ĐS ngày 14/8/2010 củaTổng Công ty đường sắt Việt Nam, Tờ trình số 1852/TTr-SGTVT ngày 28/8/2012 củaSở Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác địnhphạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi hành lang an toàn đường sắt thuộcđịa phận tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủtướng Chính phủ,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giớixác định phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi hành lang an toàn đườngsắt thuộc địa phận tỉnh Nam Định theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007của Thủ tướng Chính phủ, với những nội dung như sau:

1. Nội dung công việc:

Thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ côngtrình đường sắt, phạm vi hành lang an toàn đường sắt thuộc kế hoạch lập lạitrật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Địa điểm:

Thuộc phạm vi tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ ChíMinh đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định dài 41,226 Km gồm:

- Huyện Mỹ Lộc: các xã Mỹ Hưng, Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận và thịtrấn Mỹ Lộc

- Huyện Vụ Bản: các xã Hiển Khánh, Liên Bảo, Liên Minh, TânThành, Tam Thanh, Thành Lợi và thị trấn Gôi;

- UBND thành phố Nam Định: các phường Cửa Bắc, Trần ĐăngNinh, Trường Thi, Năng Tĩnh, Trần Quang Khải, Văn Miếu và các xã Lộc An, LộcHoà;

- Huyện Ý Yên: các xã Yên Bằng, Yên Hồng, Yên Ninh, YênTiến.

3. Phạm vi thực hiện cắm mốc chỉ giới:

- Điểm đầu: Km72+134 (ranh giới giữa tỉnh Hà Nam và tỉnhNam Định);

- Điểm cuối: Km113+400 (ranh giới giữa tỉnh Nam Định vàtỉnh Ninh Bình);

- Trên tuyến có 06 ga thuộc địa phận Nam Định: Cầu Họ, ĐặngXá, Nam Định, Trình Xuyên, Núi Gôi và Cát Đằng.

4. Vị trí, quy cách, khối lượng cắm mốc chỉ giới HLATĐS:

a. Vị trí, cự ly cắm mốc chỉ giới: Theo Nghị định 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ. Cụ thểnhư sau:

- Trên đường sắt tuyến chính:

+ Tại vị trí nền đường đắp: Cắm mốc chỉ giới cách mép chânta luy dương 15m; cắm cả 2 bên phải, trái;

+ Tại vị trí nền đường đào: Cắm mốc chỉ giới cách mép chânta luy âm 15m; cắm cả 2 bên phải, trái;

+ Tại vị trí nền đường không đào, không đắp: Cắm mốc chỉgiới cách mép ray ngoài cùng 15m; cắm cả 2 bên phải, trái;

+ Trường hợp đường bộ, đường sắt liền kề và chung nhau rãnhdọc thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía nền đường cao hơn, nếucao độ bằng nhau thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy phía đường sắt.

- Tại vị trí cầu:

+ Cầu cạn và cầu vượt sông trong đô thị có chiều dài dưới20m, tính từ mép lan can ngoài cùng trở ra mỗi bên là 5m;

+ Cầu vượt sông trong đô thị có chiều dài từ 20m trở lên vàcầu ngoài đô thị, tính từ mép ngoài cùng của kết cấu cầu trở ra mỗi bên là 20mđối với cầu dài dưới 20m; 50m đối với cầu dài từ 20m đến 60m; 100m đối với cầudài từ 60m đến 300m; 150m đối với cầu dài trên 300m.

- Trong phạm vi của Ga: Chiều rộng giới hạn hai bên đườngsắt từ mép ray ngoài cùng trở ra mỗi bên là 2m đối với đường sắt trong ga,trong tường rào.

- Cự ly cắm mốc chỉ giới: Khoảng cách giữa các cọc mốc chỉgiới là 100m (có thể thay đổi phù hợp với địa hình nhưng phải đảm bảo không quá200m).

b. Quy cách mốc:

- Cọc BTCT đúc sẵn mác M200 kích thước 15x15x130 cm;

- Phần chôn dưới đất sâu 70 cm được đổ bê tông mác M150 đểgiữ ổn định, kích thước hố 40x40cm, móng đệm đá dăm dày 10cm;

- Đầu cọc sơn đỏ, phía dưới sơn trắng, hai mặt đối diện có2 vạch sơn đen, mặt thứ 3 ghi lý trình tuyến, mặt còn lại khắc sâu vào bề mặtcọc chữ “CGĐS”

c. Khối lượng cọc mốc dự kiến: 770 cọc.

(Chi tiết theo hồ sơ dự án do đơn vị tư vấn lập)

5. Chủ đầu tư: Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

6. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nướctheo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ.

7. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

8. Thời gian thực hiện: 2012-2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

a) Tổng Công ty đường sắt Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liênquan tổ chức thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi giới hạn đảm bảo an toànđường sắt, phạm vi hành lang an toàn đường sắt qua địa phận tỉnh Nam Định đãđược phê duyệt; phối hợp với UBND các huyện, xã, phường, thị trấn liên quancông bố công khai phương án cắm mốc, vị trí cắm mốc chỉ giới phạm vi HLATĐS,chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đường sắt cho nhân dân địa phương biết, giảiquyết các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng (nếu có).

- Sau khi cắm mốc chỉ giới, tổ chức bàn giao cho Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn có tuyến đường sắt đi qua và phối hợp để quản lý,bảo vệ theo quy định.

b) UBND các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên và UBND thành phốNam Định phối hợp với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam:

- Tổ chức công bố công khai các mốc chỉ giới xác định phạmvi giới hạn đảm bảo an toàn đường sắt, phạm vi hành lang an toàn đường sắt đãđược phê duyệt cho nhân dân trong địa phương biết.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Tổng Côngty đường sắt Việt Nam tuyên truyền, vận động nhân dân trong địa bàn ủng hộ, tạođiều kiện thuận lợi cho các đơn vị ngành Đường sắt thực hiện việc cắm mốc chỉgiới theo đúng phương án được phê duyệt.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận cọcmốc chỉ giới sau khi ngành Tổng Công ty đường sắt Việt Nam thi công xong bàngiao, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ theo quy định.

Điều 3.

- Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở:Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môitrường; Chủ tịch UBND các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, thành phố Nam Định; TổngGiám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Phó CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong