ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Số: 1284/2006/Q Ð-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc chi kinh phí bảo đảm cho công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia Phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài chính và Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 1374/TTr /TC-TP ngày 17 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc chi kinh phí bảo đảm cho Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2.Quy định ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre và không tách rời quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị hữu quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cao Tấn Khổng

QUY ĐỊNH

Về việc chi kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1284/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

______________________

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Quy định này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007; Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia Phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; trên cơ sở hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính.

2. Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

3. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được sử dụng đúng mục đích và quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG CHI CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

1. Chi hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp:

a) Chi tổ chức các cuộc hội thảo nghiệp vụ;

b) Chi văn phòng phẩm và biên soạn tài liệu phục vụ các hoạt động của Hội đồng;

c) Chi các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra;

d) Chi sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng.

2. Chi thông tin, tuyên truyền:

a) Chi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Các báo, tạp chí, tập san, chuyên san, phát thanh, truyền hình, thông tin lưu động, triển lãm chuyên đề;

b) Chi biên soạn, in, phát hành đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp theo từng đối tượng;

c) Chi hỗ trợ xây dựng trang web về hỏi, đáp pháp luật.

3. Chi xây dựng và củng cố tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, trường học, xã phường, thị trấn.

4. Chi tổ chức thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác giải đáp, phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thi hòa giải viên giỏi; giao lưu, sinh hoạt văn hóa có lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật.

6. Chi tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên.

7. Chi tổ chức các hội nghị cộng tác viên; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chương trình, đề án; các cuộc hội thảo khoa học để trao đổi nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

8. Chi thù lao cho đội ngũ cộng tác viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm các đối tượng: Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

9. Chi cho công tác hòa giải cơ sở:

a) Chi thù lao cho hòa giải viên;

b) Chi sơ kết, tổng kết các hoạt động hòa giải;

c) Chi thi đua, khen thưởng;

d) Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ cho hòa giải viên; chi in ấn các biểu mẫu, sổ sách báo cáo.

10. Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát trong nước để thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt.

11. Chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh:

a) Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên;

b) Chi biên soạn tài liệu tham khảo và hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Chi tổ chức các hoạt động hỗ trợ tìm hiểu pháp luật trong nhà trường;

d) Chi xây dựng chương trình, rà soát, cập nhật chương trình bài giảng;

đ) Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát nhận thức pháp luật của học sinh, sinh viên; điều tra, khảo sát việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa môn giáo dục công dân và pháp luật.

12. Chi sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng theo ngành, lĩnh vực, địa phương và toàn quốc về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

13. Chi quản lý, điều hành chương trình, đề án, gồm: xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai chương trình, đề án; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; viết báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện chương trình, đề án; bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ; chi văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động của bộ phận giúp việc chương trình, đề án...

III. MỘT SỐ MỨC CHI CỤ THỂ TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hàng năm, căn cứ vào nội dung kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan, đơn vị được phân công, giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và các cơ quan, đơn vị có thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán hàng năm cho đơn vị và cấp phát, thanh toán, quyết toán đúng theo qui định hiện hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Cao Tấn Khổng