THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KÝ GIA HẠN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIA ASEAN
VÀ CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC VỀ HỢP TÁC LÂM NGHIỆP
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5900/TTr-BNN-HTQT ngày 28 tháng 7 năm 2014,

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo văn kiện gia hạn Hiệp định giữa Chính phủ các Quốc gia ASEAN và Chính phủ Hàn Quốc về Hợp tác Lâm nghiệp (AFoCO).
Điều 2. Đồng ý Trưởng Đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại trụ sở ASEAN thay mặt Chính phủ ký văn kiện trên.
Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NNPTNT, Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Quy định pháp luật về đền bù, bồi thường khi thu hồi đất ? Thu hồi sổ đỏ trái luật ?