ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNHĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêmyết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủtục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phốihợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soátthủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng banQuản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 15/TTr-KCNĐN ngày 20 tháng 3 năm2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèmtheo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giảiquyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai được ban hành tại Quyếtđịnh số 3192/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (có danhmục đính kèm).

Trường hợp thủ tục hànhchính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền banhành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo vănbản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác của Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3.Ban Quản lýcác Khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hànhchính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ củađơn vị theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 củaUBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Sở Tư phápcó trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết,công khai thủ tục hành chính tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cánhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1284/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Nai)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

3

1

Thông báo đăng ký lại nội quy lao động

3

2. Danh mục thủ tục hànhchính được sửa đổi, bổ sung, thay thế

STT

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Trang

1

Cấp Giấy phép lao động

Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014 điều chỉnh yêu cầu với lao động nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật chỉ cần có trình độ chuyên môn đào tạo hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

Văn bản số 2779/LĐTBXH-VL ngày 04/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc áp dụng điều kiện đã được điều chỉnh đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 47/NQ-CP áp dụng kể từ ngày 08/7/2014.

4

2

Đăng ký nội quy lao động

Chương 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

8

3

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (C/O Mẫu D)

Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Mục 4, Điều 1 Thông tư số 42/2014/TT-BCT quy định: Bãi bỏ Phụ lục 8 Thông tư 21/2010/TT-BCT thay thế bằng Phụ lục III Thông tư số 42/2014/TT-BCT .

9

4

Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (C/O Mẫu D)

Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Mục 4, Điều 1 Thông tư số 42/2014/TT-BCT quy định: Bãi bỏ Phụ lục 8 Thông tư 21/2010/TT-BCT thay thế bằng Phụ lục III Thông tư số 42/2014/TT-BCT .

11

3. Danh mục thủ tục hànhchính bị hủy bỏ, bãi bỏ

STT

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 57 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, bãi bỏ thủ tục tham gia ý kiến thiết kế cơ sở kể từ ngày 01/01/2015.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1284/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai