ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1284/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN, BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯDỰ ÁN: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG XÃ HOÀNG NINH, HUYỆN VIỆT YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009, sửađổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểuvùng đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nộidung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lýdự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xâydựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 173/TTr-SKH ngày 08/8/2013; Tờ trình số 18/TTr-TTN ngày30/7/2013 của Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt gia hạnthời gian thực hiện, bổ sung điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Hệ thống cấpnước sinh hoạt tập trung xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, với các nội dung sau:

I- Lý do gia hạn thời gian, bổsung điều chỉnh:

- Do thay đổi vị trí khu xử lý,thay đổi vị trí và bổ sung giếng khoan của công trình cấp nước thôn My Điền đểphù hợp với quy hoạch. Khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng nên làm chậm vàgián đoạn thời gian thi công.

II- Nội dung gia hạn, bổ sungđiều chỉnh:

- Bổ sung giá nhân công, ca máytheo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ; Thông tư số05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng.

- Bổ sung giá vật liệu trong từnggiai đoạn thi công so với thời điểm đấu thầu. Bổ sung một số khối lượng ngoàithiết kế trong quá trình thi công.

III- Kinh phí bổ sung:

1- Tổng mức đầu tư đã duyệt:

13.859.857.000 đồng.

Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

10.834.298.000 đồng.

- Thiết bị:

502.348.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:

209.501.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

1.005.895.000 đồng.

- Chi phí khác:

46.815.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:

1.261.000.000 đồng.

2- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh:

14.047.843.000 đồng.

Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

12.313.807.000 đồng.

- Thiết bị:

502.348.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:

207.106.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

902.369.000 đồng.

- Chi phí khác:

122.213.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:

0 đồng.

3- Gia hạn thời gian thực hiện dựán: Đến 30/10/2013.

4- Các nội dung khác: Thực hiệntheo các Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2008; số 856/QĐ-UBND ngày01/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có tráchnhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, SởNông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT;Chủ tịch UBND huyện Việt Yên và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP: TH, TKCT, KTN, KT;
+ Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh