ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284 /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNGCÔNG TRÌNH TRẠM BƠM LẠC TRÀNG II, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ tiêu chuẩn ngành 14TCN 156-2005 - Hệ thống công trìnhthủy lợi- Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống (ban hành kèmtheo Quyết định số 2456/QĐ-BNN-KHCN ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn);

Theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 củaUỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng côngtrình trạm bơm Lạc tràng II - Thị xã Phủ Lý (nay là thành phố Phủ Lý);

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báocáo thẩm định số 126/SNN-TL ngày 16 tháng 9 năm 2013; đề nghị của Công ty Cổphần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam tại Tờ trình số 174/TT-CTĐT ngày 07tháng 10 năm 2013 về việc tiếp thu ý kiến và đề nghị phê duyệt quy trình vậnhành hệ thống trạm bơm Lạc Tràng II, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình vận hành hệ thống công trìnhtrạm bơm Lạc Tràng II, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điểu 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý; Giámđốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam, Giám đốc Công tythủy lợi Duy Tiên, và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP (2), XD, NN;
- Lưu VT, NN(HA).
HA13\QĐ\23.10.13

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

QUY TRÌNH

VẬN HÀNH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH TRẠMBƠM LẠC TRÀNG II, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trạm bơm Lạc Tràng II là trạm bơm chuyên tiêutrong hệ thống thủy lợi Duy tiên. Mọi hoạt động liên quan đến quản lý, khaithác, vận hành hệ thống trạm bơm Lạc Tràng II phải tuân theo Pháp lệnh Khaithác và Bảo vệ công trình thủy lợi (Pháp lệnh số 32/2001/UBTVQH10 ngày 4tháng 4 năm 2001), phù hợp với quy trình vận hành hệ thống công trình thủylợi Duy Tiên và các quy định liên quan khác.

Điều 2. Trạm bơm Lạc tràng II ngoài nhiệm vụđược thiết kế tiêu cho đô thị còn có nhiệm vụ tiêu hỗ trợ cho các trạm bơm kháctrong hệ thống để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh khi có lệnh của Banchỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh.

Điều 3. Vận hành công trình phải đảm bảo tính hệ thống, không chia cắt theo địagiới hành chính. Việc tiêu nước trong khu vực phải ưu tiên tối đa bằng biệnpháp tiêu tự chảy qua cống cuối kênh A4-8 để tiết kiệm chi phí vận hành.

Điều 4. Các đơn vị (Công ty) được giao quản lý công trình vậnhành công trình theo phân cấp và quy trình vận hành hệ thống công trình đượcphê duyệt. Trong trường hợp xảy ra sự cố, công trình không vận hành được phảibáo cáo Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý và Ủy ban nhân dântỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xem xét quyết định.

Chương II

VẬN HÀNH TIÊU NƯỚC

Điều 5. Trong điều kiện bình thường, từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 30tháng 4 năm sau, trạm bơm ngừng bơm để sửa chữa. Việc tiêu nước do cống cuốikênh A4-8 phụ trách.

Trong mùa mưa bão từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng11 hàng năm trạm bơm Lạc Tràng II phải sẵn sàng bơm tiêu nước phục vụ sản xuấtnông nghiệp và dân sinh

Điều 6: Trạm bơm Lạc Tràng II có nhiệm vụ tiêu chính cho 957,0 ha đất khu đôthị, công nghiệp, dịch vụ, trường học và tiêu hỗ trợ cho 410 ha khu công nghiệpĐồng Văn 1+2 thuộc lưu vực của trạm bơm Hoành Uyển với hệ số tiêu 13,5 l/s/ha

Hiện tại khu vực đô thị, dịch vụ, trường học chưa hoànthành, các diện tích được quy hoạch đô thị vẫn đang sản xuất nông nghiệp, vìvậy trạm bơm phải tiêu cho công nghiệp, đô thị kết hợp tiêu cho nông nghiệp vàdân sinh của các xã thuộc lưu vực cũ của các trạm bơm Lạc Tràng 1,2,3

Điều 7. Khi thời tiết bình thường, Mực nước tại bể hút trạm bơm giữ ổn định ởmức +1,5 ¸ +1,8 m

Điều 8. Khi dự báo có mưa to, bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực HàNam, trạm bơm vận hành bơm tiêu nước đệm trên hệ thống, mực nước bể hút giữ ởmức +0,5 ¸ +0,7 m

Điều 9. Khi lượng mưa lớn hơn mưa thiết kế, mực nước ngoài sông ≤ +4,8 m, trạmbơm vận hành theo nhiệm vụ thiết kế đến khi mực nước tại bể hút đạt cao trình+1,8 m thì trong hệ thống được phép mở các cống điều tiết qua Quốc lộ 38 vàđường quy hoạch 42 m (đường Lê Công Thanh giai đoạn 3) để tiêu hỗ trợcho lưu vực Hoành Uyển và phía tả đường quy hoạch 42 m khi có lệnh của Ban chỉhuy Phòng chống lụt bão tỉnh.

Điều 10. Khi mực nước ngoài sông > +4,8 m trạm bơm phải ngừng hoạt động.Trong trường hợp thật cần thiết phải có lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụtbão tỉnh mới được vận hành.

Điều 11. Trường hợp cần phối hợp tiêu úng nội đồng để phục vụ sản xuất, Công tythủy lợi Duy Tiên phải thông báo trước ít nhất 6 giờ để Công ty Cổ phần Môitrường và Công trình đô thị Hà Nam vận hành trạm bơm tiêu.

Điều 12. Vận hành cống cuối kênh A4-8

Trong mọi trường hợp cần tiêu mà mực nước thượng lưu cốngcuối kênh A4-8 (phía trong đồng) cao hơn mực nước hạ lưu cống (phíasông Châu) từ 0,2 m trở lên phải mở cống tiêu A4-8 để tiêu tự chảy.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị HàNam, Công ty Thủy lợi Duy Tiên, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý và đơn vị liênquan có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Công ty Cổ phần Môitrường và Công trình đô thị Hà Nam có trách nhiệm:

- Tổ chức quản lý, vận hành trạm bơm Lạc Tràng II và cáccông trình thuộc trạm bơm theo đúng quy trình, thường xuyên tu sửa bảo dưỡng đểđảm bảo trạm bơm luôn sẵn sàng hoạt động;

- Trong thời gian sửa chữa công trình, máy bơm, trạm bơmphải luôn dự phòng tối thiểu 1/3 số máy bơm của trạm sẵn sàng hoạt động khi cầnthiết

- Chủ động xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương ánphòng chống lụt, bão; phối hợp với các đơn vị liên quan để tiêu nước đáp ứng yêucầu phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Thường xuyên thông báo về mực nước tại trạm bơm và tìnhhình vận hành máy bơm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức quan trắc mực nước, lượng mưa trên hệ thống theoquy định

2. Công ty thủy lợi Duy Tiên chủ động vận hành cống cuốikênh A4-8 theo quy định; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phầnMôi trường và Công trình đô thị Hà Nam và các địa phương thuộc lưu vực của hệthống để vận hành hệ thống; giải tỏa, khơi thông dòng chảy trên kênh chính A4-8và các kênh nhánh để đảm bảo tiêu thoát nước tốt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉđạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy trình vận hành của Công ty Cổ phần Môitrường và Công trình đô thị Hà Nam, Công ty thủy lợi Duy Tiên;

4. Uỷ nhân dân thành phố Phủ Lý có trách nhiệm:

- Ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm hoặc cản trở việcđiều hành hệ thống theo quy trình trên địa bàn quản lý.

- Huy động nhân lực, vật tư để đảm bảo an toàn công trìnhtrong hệ thống theo Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.

5. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bên liên quanthương lượng để tự giải quyết, nếu không giải quyết được thì cùng báo cáo cấpcó thẩm quyền giải quyết theo luật định.

6. Các quyền và trách nhiệm khác tuân theo quy định của phápluật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam vàcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng quytrình này; nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu Công ty Cổ phầnMôi trường và Công trình đô thị Hà Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịpthời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủyban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH TRẠM BƠM LẠCTRÀNG II

I. Giới hạn lưu vực

- Phía Bắc: Quốc lộ 38

- Phía Tây: Quốc lộ 1A

- Phía Đông: đường quy hoạch 42 m (đường Lê Công Thanhgiai đoạn 3)

- Phía Nam: Đê Bắc Châu Giang

Diện tích lưu vực : 957 ha

II. Các thông số kỹ thuật và quy mô trạm bơm

1.Nhà trạm:

- 12 máy bơm trục đứng HTĐ 3700-5

- Động cơ điện 75KW

- Q = (3600 - 4350 ) m3/h

- Kích thước : 40,5 x 5,5 m

- Cao trình: đáy buồng hút: -1,5 m;đầu bơm : +1,4m;

- Sàn động cơ : +3,2m; mái nhà trạm:+9,0 m

2. Bể hút:

- Cao trình đáy ( -1,50 )

- MN Max : + 2,3 ; MN Min : + 0,5

3. Bể xả:

- Cao trình đáy ( +1,80 ) ; caotrình đỉnh ( +5,20)

- MN TK : + 4,8

4. Cống xả tiêu:

Gồm 2 khoang, kích thước BxH =2x(3,4x3,0) m;

- Chiều dài cống L= 10,8 m

- Chiều dài dốc tiêu năng L=7,6 m;

- Chiều dài bể tiêu năng L=10 m.

- Cao trình đáy cống (+1,8 m)

- Cao trình đỉnh cống (+ 5,2 m)

- Cao trình đáy bể tiêu năng (0,0 m)

- Đóng mở cánh cống bằng tời điện,vít nâng VĐ10

5. Cống cuối kênh A4-8:

Kích thước: BxH = 2x3 m, cao trìnhđáy cống: (-1,0) m

6. Mô hình mưa tiêu thiết kế với tần suất P=10%

1 ngày max: 225,9mm; 3 ngày max: 382,8 mm; 5 ngày max: 391,3mm

Bảng mực nước vận hành trạm bơm

Mực nước tại bể hút

Mực nước tại bể xả

Mực nước ngoài sông

Thiết kế

Quy trình

Thiết kế

Quy trình

£ +4,8 m;

lớn hơn mực nước này trạm bơm phải ngừng bơm

Min: +0,5

+0,5

+4,8

+4,8