ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾHOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TU NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦABAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚICÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm2012;

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31 tháng10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủyđảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TU ngày 31 tháng 10 năm 2013 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối vớicông tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SởTư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰCHIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TU NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀTĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤCPHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1285 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm2012; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vềtăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016. Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệuquả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnhchấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.

2. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáodục đạo đức, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân; gắn kết chặt chẽcông tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việctuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Triển khai sâu rộng các hình thức phổ biến,giáo dục pháp luật, trong đó chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến,giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểubiết pháp luật của nhân dân trong từng giai đoạn.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quảChỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật Ph biên,giáo dục pháp luật năm 2012. Xác địnhrõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trịtư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tổ chứcquán triệt để cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tôn trọng, gương mẫu chấp hànhpháp luật; tích cực vận động gia đình và mọi người nghiêmchỉnh chấp hành pháp luật; coi đây là một trong các tiêu chuẩn quan trọngđể đánh giá tư cách đảng viên. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cácĐề án phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ:

Đề án “Tiếp tụctăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường,thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”; Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giaiđoạn 2013 - 2016"; Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục phápluật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn2013 - 2016"; Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttrên Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016"; Đề án "Tăng cườngcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn2013 - 2016"; Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtvà trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016". Các đơn vị triển khaithực hiện Đề án tiến hành đánh giá kết quả thực hiện (cụ thể những kết quả đạtđược, những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị thực hiện những năm tiếptheo).

Gắn việc phổ biến,giáo dục pháp luật với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơquan, đơn vị.

2. Đổi mới nộidung, hình thức, đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù họpvới đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ thểcùa từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào một s lĩnh vựcnhư: an toàn giao thông, đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo, tàinguyên môi trường, bình đẳng giới, an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội,phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...; chú trọng nhânrộng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm trên thực tế; chủ động, sáng tạo,linh hoạt trong áp dụng các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật mới;kết hp PBGDPL với theo dõi thi hànhpháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trong các nhà trường, cơsở đào tạo. Từng bước chuẩnhóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật;xác định đây là môn học quan trọng, bắt buộc trong chương trình đào tạo, giảngdạy đối với tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Các cấp, cácngành cần tăng cường phối hợp trong công tác PBGDPL, xác địnhrõ nội dung, chương trình, phương thức phối hợp. Tổ chức triển khai thực hiệnnghiêm Hiến pháp năm 1992 sửa đổi; Luật Đất đai sửa đổi;Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Củng cố, kiệntoàn và nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật các cấp. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ nòng cốt làmcông tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là báo cáo viên, tuyêntruyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế, giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dụccông dân, hòa giải viên cơ sở... Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến,giáo dục pháp luật có kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ và chuyên sâu theo từnglĩnh vực pháp luật. Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL theo các Chương trình, Đề án đã được phê duyệt, đảm bảo thực hiện có hiệuquả công tác PBGDPL.

4. Hàng năm, tổchức triển khai "Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam" cao điểm từ ngày 03 đến ngày 9/11 với nhiều hoạt độngthiết thực để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhândân các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

- Tuyên truyền,phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật;

- Phổ biến, giáodục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp 1992 và những đạo luật có liên quan được Quốc hộithảo luận tại kỳ họp thứ 6 như: Luật Đất đai (sửa đổi), LuậtHôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đồi)...;

- Phổ biến, thông tin về các văn bản pháp luật mới vàthi hành pháp luật đối với các lĩnh vực được các cơ quan, tổ chức và nhân dânquan tâm như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phổ biến,Giáo dục pháp luật; Luật Đất đai; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Điện lực...

- Đánh giá vềcông tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luậtnăm 2013 của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, qua đó đề xuất các giảipháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu qu thực hiện Hiếnpháp và pháp luật;

- Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh,và các hình thức khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đạichúng.

- Tồ chức phổ biến,giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội thảo, tọa đàm, trợ giúp pháp lý,tư vấn pháp luật.

- Lồng ghép nộidung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện "Xây dựngnông thôn mới", Năm an toàn giao thông, triển khai Quyết định của Thủ tướngChính phủ về Chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

- Thực hiện cáchoạt động tuyên truyền cơ động trực quan v Ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luậtqua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính, phố,các khu trung tâm, các trường học, điểm công cộng...

- Riêng trongngày 09/11, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện,thành phố tập trung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền trêncác phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hộinghị, hội thảo về Ngày pháp luật và các nội dung liên quantới chủ đề Ngày pháp luật.

5. Tăng cường PBGDPLthông qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn,làng, tổ dân phố, quy chế của cơ quan, điều lệ các tchứchội, đoàn thể. Phát động đợt cao điểm chấp hành pháp luật.Phổ biến, tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động hòagiải ở cơ sở và hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Làm tốt việc kếthợp PBGDPL với trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân ởnông thôn. Tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phátsóng trên Báo Hà Nam và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh để đẩy mạnh công táctuyến truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

6. Tăng cườngcông tác quản lý Nhà nước đối với công tác PBGDPL. Các ngành các cơ quan chứcnăng và các cấp chính quyền tiếp tục đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm xâydựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ trong công tác PBGDPL (Rà soát cácquy định, trên cơ sở đó tham mưu ban hành cho phù hợp với từng giai đoạn). Thựchiện việc phổ biến các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, công khai các thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng thông tin điện tử của đơnvị.Xác định rõ nội dung, chương trình, phương thức phối hợp, hình thứctriển khai phù hợp với đối tượng và đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị củađơn vị, tập trung hướng mạnh về cơ sở.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chứcnăng nhiệm vụ của đơn vị, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức,xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra.

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốctỉnh, Hội Luật gia và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tham gia tổchức triển khai các nội dung của Kế hoạch trong tổ chức mình; chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng các Kếhoạch chi tiết về phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Đềnghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh chỉ đạo trong toànngành tích cực phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng lồngghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử lưu động và các hoạtđộng chuyên môn của ngành.

4. Sở Tài chính hướng dẫn, dự toánngân sách hàng năm cho các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quantriển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL theo đúng quy định; chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định phápluật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtcho phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liênquan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

5. Sở Thông tinvà truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan thôngtin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủtrương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL đến cán bộ,đảng viên và nhân dân. Tiếp tục phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mụcvà tăng thời lượng tuyên truyền về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố có trách nhiệm kiện toàn mạng lưới tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dụcpháp luật; bảo đảm đủ biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dụcpháp luật; tổ chức thực hiện Kế hoạch này phù hợp với tình hình phát triển kinhtế - xã hội của địa phương .

7. Sở Tư pháp làcơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cótrách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫncác Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể đểtổ chức thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dântỉnh theo quy định./.