ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DITÍCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sảnVăn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản Văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơkhoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng Xét duyệtHồ sơ Di tích tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12 tháng 4 năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(kèm theo Hồ sơ khoa học di tích),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng Mộ phần Đặng Văn Hòa (xãPhong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) là di tích Lịch sử (lưu niệmdanh nhân) cấp Tỉnh.

Điều 2. Việc quản lý di tích được xếp hạngtại Điều 1 Quyết định này tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã PhongAn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: PCVP và CV: NĐ, XD, TH;
- Lưu: VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa