ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1286/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNHSỐ 290/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sáchđối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưngchưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1007/LĐTBXH-NCC ngày 12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sáchđối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ, tổng số 48 người (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnhtổ chức mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Nhànước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phốliên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Hội CCB tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, TKCT, TH, KT;
+ Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH SÁCH

ĐỐITƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH 290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG11 NĂM 2005
(Kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnhBắc Giang)

STT

Họ và tên

Mã số

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Nam

Nữ

I

H. YÊN DŨNG

1

Dương Văn Thu

1956

X. Nội Hoàng

2

Dương Văn Dy

1948

X. Nội Hoàng

3

Nguyễn Văn Nga

1949

X. Nội Hoàng

4

Trịnh Trọng Đại

1954

TT Tân Dân

5

Trương Quang Tước

1955

TT Tân Dân

6

Hà Đình Thông

1956

TT Tân Dân

7

Nguyễn Văn Mau

1948

X. Yên Lư

8

Nguyễn Đức Chiếm

1952

X. Yên Lư

9

Dương Văn Kỳ

1947

X. Yên Lư

10

Vũ Văn Thanh

1952

X. Yên Lư

11

Vũ Văn Uyên

1940

X. Yên Lư

12

Nguyễn Văn Tiếu

1953

X. Yên Lư

13

Nguyễn Ngọc Quyến

1952

X. Yên Lư

14

Nguyễn Khắc Chung

1958

X. Yên Lư

15

Ngô Văn Thơm

1955

X. Yên Lư

16

Ngô Văn Lô

1949

X. Yên Lư

17

Lê Thế Túc

1952

X. Yên Lư

18

Nguyễn Tiến Đọc

1950

X. Yên Lư

19

Trần Văn Hinh

1939

X. Yên Lư

20

Ngô Văn Huê

1955

X. Yên Lư

21

Nguyễn Văn Hà

1949

X. Yên Lư

22

Nguyễn Văn Ninh

1958

X. Yên Lư

23

Ngô Quang Bao

1950

X. Yên Lư

24

Nguyễn Văn Đô

1953

X. Yên Lư

25

Ngô Văn Cảnh

1951

X. Yên Lư

26

Trần Đức Bồng

1954

X. Yên Lư

27

Nguyễn Văn Dỡ

1958

X. Yên Lư

28

Trần Văn Hòa

1951

X. Yên Lư

29

Vũ Đình Thả

1949

X. Yên Lư

30

Dương Văn Lượng

1955

X. Yên Lư

31

Nguyễn Văn Độ

1956

X. Yên Lư

32

Lê Thế Phúc

1952

X. Yên Lư

33

Trương Quang Công

1955

X. Xuân Phú

34

Trần Thị Lập

1955

X. Xuân Phú

35

Nguyễn Kim Ốc

1944

X. Xuân Phú

36

Nguyễn Thế Hùng

1949

X. Xuân Phú

37

Nguyễn Văn Nguyên

1950

X. Xuân Phú

II

TP. BẮC GIANG

38

Trần Anh Phương

1957

P. Trần Phú

39

Vũ Thị Tỵ

1953

P. Trần Phú

40

Nguyễn Văn Mỹ

1948

X. Dĩnh Kế

41

Ngô Văn Kha

1954

P. Mỹ Độ

42

Phạm Thị Bình

1956

P. Mỹ Độ

43

Khổng Văn Khảm

1950

X. Đồng Sơn

44

Khổng Xuân Lành

1952

X. Đồng Sơn

45

Nguyễn Văn Ngư

1951

X. Đồng Sơn

46

Nguyễn Văn Nam

1954

X. Đồng Sơn

47

Nguyễn Văn Đãng

1942

X. Đồng Sơn

48

Nguyễn Thị Thoa

1944

X. Đồng Sơn

Tổng

Tổng số người: 48 người