UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế tạm thời khai thác, sử dụng, trao đổi, tích hợp và cập nhật dữ liệu

trong khuôn khổ hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 24/06/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 30/3/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật tổng thể - tổng dự toán dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế (GIS Hue).

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy chế tạm thời khai thác, sử dụng, trao đổi, tích hợp và cập nhật dữ liệu trong khuôn khổ hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý

QUY CHẾ TẠM THỜI

Về việc khai thác, sử dụng, trao đổi, tích hợp và cập nhật dữ liệu

trong khuôn khổ hệ thông thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1286/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

___________________________

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định tạm thời về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng, trao đổi, tích hợp và cập nhật dữ liệu trong khuôn khổ hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế (GIS Hue).

2. Các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý hình thành trong khuôn khổ dự án GISHue và các cơ sở dữ liệu được hình thành trên cơ sở các sản phẩm của dự án GISHue (gọi chung là cơ sở dữ liệu thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế) là tài sản công của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đều được tiếp cận, khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu này cho mục đích phục vụ lợi ích chung, không vì lợi ích cá nhân hoặc cục bộ.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ Quy chế tạm thời này khi tiếp cận, khai thác, sử dụng, trao đổi, tích hợp và cập nhật các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Về việc tạo lập các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý

1.Việc tạo lập các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý lần đầu và nâng cấp, cập nhật các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý sau đó là trách nhiệm thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính, các tổ chức sự nghiệp, các đơn vị kinh tế, khoa học công nghệ của địa phương nhằm phát triển nguồn lực thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan, tổ chức của địa phương được sử dụng các nguồn vốn khác nhau thuộc ngân sách nhà nước để tạo lập, nâng cấp và cập nhật các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý.

UBND tỉnh sẽ ban hành Quy định chính thức về trách nhiệm, tần suất, nội dung, kinh phí, cơ chế để các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Tỉnh thực hiện việc xây dựng, nâng cấp và cập nhật các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh.

2. UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức sự nghiệp, các đơn vị kinh tế, khoa học công nghệ của trung ương đóng trên địa bàn và các tổ chức tư nhân tạo lập các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý chuyên ngành, chuyên dùng và trao đổi, chia sẻ với hệ thống thông tin địa lý của tỉnh.

3. Các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phải được tạo lập theo bộ chuẩn dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh do UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý nền

1. Các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý nền của tỉnh, thành phố Huế và các huyện, với các tỷ lệ khác nhau, do dự án GISHue chịu trách nhiệm thiết lập, nâng cấp và cập nhật. Khi dự án kết thúc, UBND tỉnh sẽ giao nhiệm vụ này cho một đơn vị thích hợp được lựa chọn để thực hiện.

2. Mọi cơ sở dữ liệu thông tin địa lý chuyên ngành, chuyên dùng do bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào tạo lập phải dựa trên cơ sở các dữ liệu thông tin địa lý nền chính thức của tỉnh. Nếu các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý chuyên ngành không dựa trên các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý nền của tỉnh và không tuân thủ bộ chuẩn dữ liệu thông tin địa lý do UBND tỉnh ban hành thì không được tích hợp vào và trao đổi với hệ thống thông tin địa lý của tỉnh; các tổ chức và cá nhân đó sẽ không được tiếp cận, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin địa lý của tỉnh.

3. Các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý nền được cung cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu với mục đích phục vụ công việc chung và không vì lợi ích cá nhân hoặc cục bộ.

Điều 4. Trách nhiệm chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin địa lý chuyên ngành, chuyên dùng.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý nền để tạo lập các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý chuyên ngành, chuyên dùng có trách nhiệm chuyển một bản cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyên dùng đó cho đơn vị có trách nhiệm nâng cấp, cập nhật các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh để tích hợp vào hệ thống.

Điều 5. Quản lý cơ sở dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh

1. Trong thời gian dự án GISHue hoạt động, các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng trong khuôn khổ dự án và các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý được hình thành trên cơ sở các sản phẩm của dự án sẽ được quản lý tại Sở Khoa học và Công nghệ (đơn vị chủ đầu tư dự án).

2. Các dữ liệu thông tin địa lý liên quan đến tài liệu thuộc phạm vi bảo mật quốc gia được quản lý theo quy định về chế độ bảo mật của Nhà nước.

3. Sau khi dự án kết thúc, Trung tâm Tích hợp dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh nhận bàn giao nhiệm vụ của chủ đầu tư và chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh.

Điều 6. Tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu

1. Trong thời gian triển khai dự án Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện việc trao đổi, chia sẻ các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Sau khi dự án hoàn thành, Trung tâm tích hợp dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh do UBND tỉnh thành lập nhận bàn giao nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ và có trách nhiệm thực hiện việc trao đổi, chia sẻ các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. UBND tỉnh sẽ ban hành Quy định chính thức về quyền tiếp cận, truy cập, khai thác, sử dụng và chia sẻ các cơ sở dữ liệu thông tin địa lý của tỉnh.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Quy định tạm thời này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký, trong thời gian dự án “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý Thừa Thiên Huế” đang triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần phản ánh qua Văn phòng UBND tỉnh hoặc Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý