BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1288/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vàVụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Quản lý doanh nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Thôngtin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện một sốquyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhànước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ quyết định thành lập hoặcđược giao quản lý (sau đây gọi chung là doanh nghiệp thuộc Bộ); tham mưu giúpBộ trưởng quản lý nhà nước về doanh nghiệp và các loại hình kinh tế tập thể, tưnhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp trình Bộ trưởng ban hành theo thẩmquyền hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm phápluật, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, định hướng phát triển doanh nghiệpvà các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạtđộng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và hướng dẫn, tổ chức thực hiện saukhi được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp trình Bộ trưởng ban hành theo thẩmquyền hoặc tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (như dịch vụ công ích,thuế, phí, lệ phí, giá, cước…), sắp xếp, đổi mới, phát triển các doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và hướng dẫn, tổ chức thựchiện sau khi được phê duyệt.

3. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ cóđiều kiện theo danh mục Chính phủ quy định và đề xuất xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

4. Chủ trì, phối hợp tham mưu về nội dung kinh tế, tàichính để Bộ trưởng quyết định cấp phép hoạt động cho các doanh nghiệp đối vớingành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước củaBộ.

5. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong công tác phối hợp vớicác bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị để phát triển doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

6. Tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động, kết quảthực hiện chương trình, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đối với doanhnghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

7. Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Bộ thẩm định,tham gia ý kiến các dự án đầu tư của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quanthực hiện hoạt động hỗ trợ thông tin, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thươngmại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế liên quan đến doanh nghiệp hoạt độngtrong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

9. Về quản lý, giám sát đối với các doanh nghiệp thuộcBộ:

a) Chủ trì thực hiện giám sát, kiểm tra doanhnghiệp trong việc chấp hành pháp luật, quyết định của chủ sở hữu, thực hiệnchiến lược, kế hoạch, đầu tư, kinh doanh, tài chính, quản lý, sử dụng vốn, tàisản nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Chủ trì đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệmvụ ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp. Đánh giá năng lực điều hành, quản lý doanh nghiệpcủa Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soátviên chuyên ngành, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kếtoán trưởng và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ;

c) Trình Bộ trưởng ban hành Quy chế hoạt động của Kiểmsoát viên tại doanh nghiệp thuộc Bộ. Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, trả lờicác báo cáo và xử lý các công việc liên quan đến hoạt động của Kiểm soát viên,tổ chức sinh hoạt định kỳ, đột xuất với các Kiểm soát viên;

d) Tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến để Hội đồng thànhviên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợinhuận, trích lập và sử dụng các quỹ;

đ) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng quyếtđịnh tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thànhviên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành, quỹlương hàng năm của Hội đồng thành viên.

10. Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ:

a) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, trìnhBộ trưởng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhànước; tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phêduyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưutrình Bộ trưởng Đề án về thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, phá sản, cổ phần hóađối với doanh nghiệp;

c) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Bộ trưởnggiải quyết chế độ đối với lao động dôi dư khi tiến hành cổ phần hóa, sắp xếp,đổi mới doanh nghiệp;

d) Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả sắp xếp, đổi mớivà phát triển doanh nghiệp nhà nước; đề xuất, kiến nghị chính sách đối với doanhnghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa.

11. Về hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ:

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng phê duyệt theo thẩmquyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vốn Điều lệ của các doanh nghiệpthuộc Bộ;

b) Tham mưu giúp Bộ trưởng phê duyệt theo thẩmquyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinhdoanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và phê duyệt danh mục các dự án đầu tưnhóm A, B hàng năm;

c) Phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Bộtrưởng phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ánthành lập công ty con 100% vốn nhà nước; chủ trương thành lập, tổ chức lại,giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác;Điều lệ tổ chức và hoạt động, của các doanh nghiệp;

d) Tham mưu giúp Bộ trưởng phê duyệt chủ trương gópvốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của các doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp khác;việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

đ) Tham mưu giúp Bộ trưởng phê duyệt chủ trươngvay, cho vay, mua, bán tài sản; chủ trương vay nợ nước ngoài của các doanhnghiệp thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Bộ trưởngbổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật, giải quyết chế độ, chính sách đối vớicán bộ quản lý, điều hành, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tạicác doanh nghiệp;

g) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiểm tra, giámsát việc thực hiện quy định về tiền lương, tuyển dụng, thu nhập và các chínhsách đối với người lao động, người quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp; xâydựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của cán bộquản lý, điều hành doanh nghiệp.

12. Đề xuất và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học,nghiên cứu các mô hình tổ chức và quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực thôngtin và truyền thông, tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình hoạt động cóhiệu quả.

13. Đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện xâydựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp thuộc Bộ và tiến tới xây dựng cơ sở dữliệu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

14. Tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính củaVụ theo chương trình cải cách hành chính của Bộ; hiện đại hóa công sở và ứngdụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Vụ; báo cáo thực hiện cải cáchhành chính hàng năm trong phạm vi quản lý của Vụ.

15. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, tài sản,hồ sơ, tài liệu được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Quản lý doanh nghiệp có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trướcpháp luật về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành cácmặt công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luậtvề nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong Vụdo Vụ trưởng quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởngVụ Quản lý doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VNPT, VMS; VNPost, VTC;
- Lưu VT, TCCB, QLDN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son