ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1288/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 23 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC DOANH NGHIỆPĐƯỢC KINH DOANH HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ NÀ LẠN, XÃ ĐỨC LONG,HUYỆN THẠCH AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóaquốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa vớinước ngoài;

Căn cứ Công văn số 748/TTg-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển kinhtế biên mậu; Công văn số 5960/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ về việc thực hiện thí điểm tạm nhập tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xãĐức Long huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 5928/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2013của Bộ Công Thương về việc Ban hành Quy chế thí điểm hoạt động kinh doanh tạmnhập, tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn;

Căn cứ Thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy CaoBằng số 359-TB/TU ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy chế Quy chế phối hợpthực hiện quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối mở Nà Lạn, xã ĐứcLong, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằngtại Tờ trình số 583 /TTr-BQL ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuấtqua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Chi tiết nhưsau:

1. Công Ty cổ phần Xây dựng & Thương mại Thành Nga, địachỉ: 165B - Hùng Vương - Ka Long - thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

2. Công ty cổ phần Vinalines Logicstics Việt Nam, địa chỉ:Tầng 4, Tòa Nhà Ocean Park, Số 1, Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Công ty cổ phần Thương mại Hải Thịnh Hưng, địa chỉ: 40/233Nguyễn Đức Cảnh - Lê Chân - thành phố Hải Phòng.

4. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình, địa chỉ: Khu97, Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, thành phố Hải phòng.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Cát Vận, địa chỉ:Số 31, Vườn trầu, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

6. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - đầu tư pháttriển Long Thành, địa chỉ: Số 46, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ka Long, thành phốMóng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Các, địa chỉ: Số 1, YếtKiêu, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

8. Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Long Giang, địachỉ: Tổ 11, Khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu Thương mại Quang Anh,địa chỉ: Số 121, Tam Chinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và đến hết ngày 31 tháng 12năm 2015.

Các Doanh nghiệp có tên trên có trách nhiệm triển khai thựchiện kinh doanh hàng hóa tạm nhập, tái xuất qua lối mở Nà Lạn theo đúng quy địnhhiện hành về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất và các quy chế của Bộ CôngThương và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: CôngThương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên môi trường, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Công an tỉnh; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục trưởng CụcThuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thạch An, các cơ quan liên quan và Giámđốc các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh