UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Phòng Ngoại vụ, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP , ngày 29/9/2004 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 28/2005/QĐ-TTg , ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 03/TT-LB , ngày 05/5/1993 của Bộ Ngoại giao - Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ kết luận của UBND tỉnh tại phiên họp ngày 18/11/2004, về việc đồng ý thành lập Phòng Ngoại vụ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 89/TTr-SNV , ngày 18/11/2004 của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Phòng Ngoại vụ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Ngoại vụ là phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh về công tác ngoại vụ như sau:

1, Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại theo qui định của pháp luật; đề ra chủ trương, chương trình, kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh cũng như các công việc đối ngoại khác của Nhà nước được triển khai tại tỉnh;

2. Phối hợp với các cơ quan của tỉnh đề xuất với lãnh đạo tỉnh về phương hướng quan hệ đối ngoại của tỉnh theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước ngoài;

3. Phổ biến, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các hoạt động đối ngoại đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; soạn thảo các văn bản pháp quy của tỉnh liên quan đến công tác đối ngoại; xây dựng chương trình về hợp tác hữu nghị, hợp tác kinh tế - thương mại …giữa tỉnh với các tổ chức Nhà nước, tổ chức phi chính phủ và các đối tác khác của nước ngoài;

4. Chuẩn bị nội dung làm việc và tổ chức tiếp đón các đoàn khách quốc tế và các cá nhân người nước ngoài đến thăm và làm việc tại địa phương;

5. Thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc xuất cảnh của cán bộ công chức và các đối tượng thuộc thẩm quyền xét duyệt nhân sự của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn các thủ tục làm hộ chiếu, thị thực; chuẩn bị thủ tục xuất cảnh cho các đoàn đại diện lãnh đạo, các cán bộ của địa phương đi thăm và làm việc ở nước ngoài; quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của Chính phủ; thẩm định các hồ sơ đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, con nuôi có yếu tố nước ngoài; quản lý việc cư trú, đi lại, hoạt động của các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo qui định;

6. Tham gia và phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc vận động, thu hút vốn đầu tư nước ngoài; vận động, tiếp nhận, quản lý, điều phối viện trợ chính thức và viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ; thẩm định hồ sơ, dự án, đề xuất của các Sở, ban, ngành về đầu tư, viện trợ nước ngoài, hợp tác quốc tế trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;

7. Tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế, các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức đối ngoại cho cán bộ trong tỉnh;

8. Liên hệ về công tác đối ngoại của Nhà nước cũng như của tỉnh với Bộ ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Trung ương có liên quan;

9. Là Văn phòng thường trực cho các Liên hiệp tổ chức hữu nghị của tỉnh. Phối hợp với các hội hữu nghị để làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh;

10. Phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá Thông tin trong việc quản lý, hướng dẫn hoạt động báo chí có yếu tố nước ngoài, thực hiện chương trình MIA Việt Nam tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

11. Thực hiện công tác Việt kiều theo hướng dẫn của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao);

12. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động đối ngoại trong tỉnh, định kỳ báo cáo lãnh đạo tỉnh, Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương có liên quan;

13. Thực hiện công tác lễ tân đối ngoại;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Điều 2: Tổ chức bộ máy và biên chế của phòng Ngoại vụ:

1, Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo phòng, gồm có: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

- Các chuyên viên giúp việc.

2, Biên chế: Biên chế của Phòng Ngoại vụ nằm trong tổng biên chế của Văn phòng UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Phòng Ngoại vụ căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ