UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 88/2007/qđ-ubnd ngày 07/8/2007 của ubnd thành phốHà Nội

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc phân cấp, lập, chấp hành, quyết toán Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Công văn 3661TCT/TCCB ngày 10/11/2004 của Tổng cục thuế về việc triển khai đề án mở rộng ủy nhiệm thu cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trực tiếp tổ chức, đôn đốc thu nộp các khoản thuế và thu khác vào Ngân sách Nhà nước, Công văn số 1089/TCT-DNK ngày 20/3/2007 của Tổng cục thuế về việc ủy nhiệm thu đối với hộ kinh doanh có môn bài bậc 3 nhưng không đủ điều kiện thu theo phương pháp kê khai;
Căn cứ Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho UBND các phường, xã, thị trấn và Ban quản lý các chợ trực tiếp thu một số loại thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số 13639/CT-THNVDT ngày 27/09/2007 về việc bổ sung địa bàn ủy nhiệm thu cho UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung địa bàn ủy nhiệm thu trong “Phụ lục địa bàn mở rộng ủy nhiệm thu năm 2007” ban hành kèm theo Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

1/ Quận Ba Đình: Điều chỉnh, sửa đổi tên:

- Ban quản lý chợ Thành Công (Bao gồm Chợ: Thành Công A, Thành Công B, Cống Vị, Linh Lang) thành Ban Quản lý chợ số 2.

- Ban quản lý chợ Ngọc Hà (Bao gồm Chợ: Ngọc Hà, Châu Long, Hữu Tiệp) thành Ban quản lý chợ số 3.

- Ban quản lý chợ Châu Long thành Ban quản lý chợ Long Biên.

2/ Quận Long Biên: Bổ sung Ban quản lý chợ Việt Hưng.

3/ Huyện Sóc Sơn: Bổ sung Ban quản lý chợ Phù Lỗ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Giám đốc Kho bạc nhà nước TP Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục thuế các quận Ba Đình, Long Biên, huyện Sóc Sơn, Giám đốc (hoặc Trưởng ban) các Ban quản lý chợ có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Mạnh Hiển