HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 129-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 28-CP ngày 11-2-1976 về tổ chức Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam.
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1._ Nay thành lập Vụ Kế hoạch - Thống kê trực thuộc Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam trên cơ sở tổ chức của phòng kế hoạch hiện nay.

Điều 2. _ Vụ Kế hoạch - Thống kê là cơ quan giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch vật tư - kỹ thuật, kế hoạch kiến thiết cơ bản, kế hoạch đào tạo huấn luyện… theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời chấp hành các chế thống kê của Nhà nước, thống nhất phương pháp thống kê các số liệu, biểu mẫu trong toàn ngành.

Điều 3. _ Vụ Kế hoạch - Thống kê do một Vụ trưởng phụ trách và một Phó vụ trưởng giúp việc.

Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Thống kê với yêu cầu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực. Vụ không có tổ chức phòng.

Điều 4. _ Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng