ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 129/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA LƯƠNG THỰC Ở THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội Đồng nhân dân và Ủy Ban Hành chánh các cấp ngày 27.10.1962.
- Căn cứ Nghị Định số 24/CP ngày2.2.1976 của Hội đồng Chánh phủ ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trong lĩnh vực kinh tế.
- Căn cứ Nghịquyết số 15/HĐBT ngày 8.2.1982 của Hội đồng Bộ trưởng “ về việc đẩy mạnh thực hànhtiết kiệm” và Thông tư hướng dẫn thi hành nghị quyết trên của Ủy ban nhân dânthành phố ngày 30.3.1982;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra và đồng chí Giám đốc Sở Lươngthực thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay giao cho ỦyBan thanh tra thành phố cùng với các ngành : Sở Lương thực, Sở Giao Thông vậntải, Công an Thành phố, Sở Lao động, đồng thời mời Viện kiểm sát Nhân dân thànhphố, Ban đời sống thuộc Hội đồng nhân dân và Liên hiệp Công đoàn Thành phốthành lập Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực trong thành phố.

Điều 2 .- Ban chỉ đạokiểm tra về lương thực có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thanh tra, kiểm tra từ khâugiao nhận, vận chuyển, dự trữ bảo quản, phân phối và sử dụng lương thực tạithành phồ.

Điều 3 .- Các Quận, huyệnthành lập Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực, thành phần như Ban chỉ đạo thành phốcó nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng lương thực của các đối tượng trong phạm viquận, huyện mình. Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực thành phố có trách nhiệmhướng dẫn các Ban chỉ đạo kiểm tra lương thực Quận, huyện động tác kiểm tralương thực thông qua việc thi hành quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Điều 4 .- Trong quá trìnhtiến hành kiểm tra về lương thực, phải kịp thời khắc phục những khâu quản lýcủa nhà nước bị thất thoát đồng thời phát hiện những nơi làm tốt công tác quảnlý luơng thực để kịp thời khen thưởng.

Điều 5 .- Đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và cácđồng chí lãnh đạo các đơn vị nói ở điều 1 chiếu quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn