ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 129/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHCỦA ỦY BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày02/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khaithi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thihành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày12/10/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch của Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng VụPháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, chủ nhiệm (để b/c)
- Cổng Thông tin UBDT;
- Lưu: VT, PC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

KẾ HOẠCH

CỦA ỦY BAN DÂN TỘCTỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộtrưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khaithi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo Quyết địnhsố 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc ban hànhKế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam (sau đây gọi tắt là Hiến pháp) với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiếnpháp đến các cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc; nâng cao ý thức tôntrọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hànhnghiêm chỉnh;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ủyban Dân tộc trong việc giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệmvụ được giao trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảmhoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quántriệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư vềtriển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bám sátKế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội vàChính phủ; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiếtkiệm;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngànhđịa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, hệ thống cơ quan công tác dân tộc vàđồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, thu hút sự tham gia của các cán bộ, công chức,viên chức, người lao động... và các chuyên gia, nhà khoa học vào các hoạt độngtriển khai thi hành Hiến pháp; sử dụng các hình thức thích hợp để công tác tổchức triển khai đạt hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ýnghĩa của Hiến pháp 2013

a) Nội dung hoạt động

Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến về những nộidung cơ bản của Hiến pháp cho Cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngcủa Ủy ban Dân tộc;

b) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế tổ chức triển khaiHội nghị

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vịcó liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc.

c) Hình thức tổ chức: Hội nghị tại cơ quanỦy ban Dân tộc

d) Thời gian thực hiện: Đã tổ chức vào ngày18/2/2014.

2. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hìnhthức sân khấu hóa

a) Nội dung hoạt động

Tuyên truyền những nội dung mới Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ vàphát triển rừng, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, các Chính sách dân tộc và các vănbản hướng dẫn thi hành liên quan phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địaphương (dành cho đồng bào dân tộc thiểu số)

b) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban Dân tộc.

- Đơn vị phối hợp: Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Khu vực Tây Nam Bộ);

c) Thời hạn thực hiện

- Phát động cuộc thi: Quý I, II năm 2014.

- Tổ chức cuộc thi: 14-16/6/2014 (Chương trình đượctruyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam; Đài Truyền hình 15 tỉnhtrong khu vực)

3. Tổ chức rà soát, biên soạn tài liệu hỏi - đápdành cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số

a) Nội dung hoạt động

Tập trung tuyên truyền những nội dung mới của Hiếnpháp năm 2013, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình và văn bản chính sáchmới về lĩnh vực công tác dân tộc...

b) Phân công thực hiện

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vịtrực thuộc Ủy ban, xây dựng kế hoạch và biên soạn bộ câu hỏi và trả lời về Hiếnpháp 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

4. Tổ chứchội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc địaphương và đồng bào dân tộc thiểu số

a) Nội dung hoạt động

Phổ biến về nội dung mới của Hiếnpháp năm 2013; Phổ biến, giáo dục sâu rộng về đường lối chủ trương, chính sáchdân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trươngcủa địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh biên giới...trong cáchội nghị theo Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng dântộc thiểu số”từ năm 2013 - 2016 theo Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày4/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phân công thực hiện

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp vớicác Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và các địa phương có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: 2014, 2015.

5. Tổ chức giới thiệu, tuyêntruyền, phổ biến nội dung Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tinđại chúng

a) Nội dung:

- Đăng tải toàn văn Hiến pháp vàcác tài liệu phổ biến Hiến pháp trên Cổng Thông tin điện tử;

- Xây dựng chuyên trang, chuyênmục triển khai thi hành Hiến pháp (trên Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dântộc).

b) Phân côngthực hiện:

Trung tâm Thông tin, Báo Dân tộcvà Phát triển, Tạp chí Dân tộc xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, tạpchí, cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

c) Thời gianthực hiện: năm 2014-2016

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối, cótrách nhiệm phối hợp với các Vụ đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chứcthực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; chủ trì xây dựng Báo cáo gửi Bộ Tưpháp về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (hoàn thành trước ngày05 tháng 10 hàng năm).

Trong quá trình thực hiện, các đơnvị thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Vụ Pháp chế để kịp thờitheo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch nàyđược bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Ủyban Dân tộc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Vụ Pháp chế, Văn phòng Ủy banhướng dẫn cụ thể các Vụ đơn vị thuộc Ủy ban trong việc thực hiện bảo đảm triểnkhai Kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả./.