ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 1035/TTr-SGDĐT ngày 02/7/2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnhSóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ một số thủ tục hành chínhtrong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đàotạo tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 07/8/2009của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Trung Hiếu

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 165

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

5

Thẩm định đề án thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

6

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

7

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

8

Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

9

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

Đã được thay thế

11

Giải thể Trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và huyện

Đã được thay thế

12

Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thủ tục này do Sở Nội vụ thực hiện, Sở GD&ĐT là đối tượng đề nghị

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thủ tục này do Sở Nội vụ thực hiện, Sở GD&ĐT là đối tượng đề nghị

14

Đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thủ tục này do Sở Nội vụ thực hiện, Sở GD&ĐT là đối tượng đề nghị

15

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thủ tục này do Sở Nội vụ thực hiện, Sở GD&ĐT là đối tượng đề nghị

19

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1

Đã được thay thế

20

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2

Gộp lại với thủ tục đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1

21

Công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia

Đã được thay thế

22

Công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia

Đã được thay thế

23

Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông

Đã được thay thế

24

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

25

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

II

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

2

Cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng

Đã được thay thế

3

Thủ tục xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Đây là nhiệm vụ tuyển sinh thường niên hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo như tuyển sinh của các cấp học phổ thông khác, không đủ yếu tố cấu thành TTHC

Tổng số 19 thủ tục