ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lưọmg Nông - Lâm sản và Thủy sản
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/1TLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 05/6/2009 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 2375/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản;

Theo đề nghị của sở Nội vụ tại Tờ trình số 158/TTr-SNV ngày 16/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản trên cơ sở Phòng Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lỷ chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản

1. Vị trí, chức năng:

1.1. Chi cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm sản và thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.

1.2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đổng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

1.3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Chi cục, trước mắt đặt tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thồn tỉnh Bắc Giang.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản tại địa phương.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã dược phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

2.3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

2.4. Chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế và các tổ chức có liên quan trong công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hoạch, đánh bắt, thu gom, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu;

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra công nhận điều kiện đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, khai thác, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu theo phân cấp;

c) Chủ trì tổ chức kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản sản xuất tại các cơ sở trên địa bàn quản lý trước khi đưa ra thị trường ở địa phương theo phân cấp;

d) Chủ trì tổ chức, hướng dẫn thẩm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩm nông, lâm sản tiêu thụ trên địa bàn không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiến nghị Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vế trách nhiệm của cơ quan quản lý chất lượng địa phương và đề xuất các giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản.

2.5. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm và thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở và chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm và thủy sản phi thực phẩm.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý việc đăng ký bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thuộc phạm vi quản lý.

2.7. Giúp Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn, đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để sở trình UBND tỉnh chỉ định tổ chức được quyến chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật.

2.8. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản theo quy định. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; xừ lý vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa và điếu kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản theo quy định của pháp luật.

2.9. Quản lý tổ chức, hoạt động kiểm nghiệm và hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lầm sản và thủy sản trên địa bàn.

2.10. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản.

2.11. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản trong phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản tại địa phương.

2.12. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục

1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Lãnh đạo Chi cục: Có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. Chi cục trưởng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,7/tháng và do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễm nhiệm theo quy định; Phó Chi cục trưởng được hưởng phụ cấp 0,5/tháng và do Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc sở Nội vụ.

1.2. Các tổ chứctham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản;

- Phòng Thanh tra

2. Biên chế của Chỉ cục: Là biên chế hành chính, do UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Chi cục Quản lý chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Khoa