ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 129/XDCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quản lý thống nhất nguồn VLXD trong toàn tỉnh

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30/6/1989;

Căn cứ vào yêu về VLXD đáp ứng cho công tác XDCB trong toàn tỉnh, nhất là công tác xây dựng thị xã tỉnh lỵ Lào Cai trong năm 1992 và các năm tới;

Nhằm quản lý thống nhất công tác khai thác VLXD đá, sỏi, cát và sản xuất vật liệu gạch, ngói,...đảm bảo đúng luật lệ của Nhà nước và giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị và tạo các nguồn thu cho tỉnh;

Theo đề nghị của Ông Chủ nhiệm UBKH tỉnh, Ông Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Sở Xây dựng Lào Cai thống nhất quản lý công tác khai thác VLXD đá, cát, sỏi và SXVL gạch, ngói, các loại VL nung khác trên toàn bộ lãnh thổ tỉnh Lào Cai mà trung tâm là thị xã tỉnh lỵ Lào Cai.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các thành phần kinh tế tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm về kỹ thuật khai thác và sản xuất VLXD. Quản lý các điểm khai thác VLXD đối với các thành phần kinh tế trong toàn tỉnh.

Điều 3: Các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế có trách nhiệm tạo mọi điều kiện giúp sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ nhiệm UBKH, Giám đốc sở Xây dựng, các cấp các ngành, các thành phần kinh tế căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm