BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT TIỂU DỰ ÁN HỢP PHẦN ĐỐI ỨNG NẰM TRONG DỰ ÁN THÀNH PHẦN “TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG NGHỀ” THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TRUNG ƯƠNG II
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Văn bản số 792/TTg-QHQT ngày 17/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” vay vốn ADB;

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Căn cứ các Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 699/QĐ-LĐTBXH ngày 07/6/2010 và số 1138/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2010 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường kỹ năng nghề;
Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc thanh lý nhà cửa, vật kiến trúc; Văn bản số 2474/BGTVT-KHĐT ngày 29/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc bố trí vốn cho dự án dạy nghề ODA;
Xét Tờ trình số 92/TTr-CĐNGTVT TWII ngày 16/5/2011 về việc xin phép chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án thành phần cho vốn đối ứng của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II nằm trong dự án “Tăng cường kỹ năng nghề”;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Tiểu dự án hợp phần đối ứng nằm trong dự án thành phần (ODA) “Tăng cường kỹ năng nghề” thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II.
- Mục tiêu đầu tư:
+ Mục tiêu dài hạn: Xây dựng Nhà trường thành trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt cho 3 nghề trọng điểm cấp quốc tế, bao gồm: Hàn, Điện tàu thủy; Chế tạo vỏ tàu thủy. Tạo tiền đề cho trường tăng cường hợp tác và đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước.

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

+ Mục tiêu ngắn hạn: Tạo điều kiện để nhà trường có điều kiện cần để tham gia dự án Tăng cường kỹ năng nghề;
- Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng một nhà xưởng khoảng 568m2 để tiếp nhận các thiết bị của dự án Tăng cường kỹ năng nghề; Chi phí thuế và lệ phí, chi phí quản lý dự án cho hợp phần dự án Tăng cường kỹ năng nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II;
- Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
- Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án.
- Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Chủ đầu tư lựa chọn theo quy định hiện hành.
- Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: năm 2011.
Điều 3. Các ông Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Tổ chức cán bộ; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: LĐ-TB&XH; KH&ĐT; TC;
- Tổng cục dạy nghề;
- Kho bạc NN TW;
- Kho bạc NN TPHP;
- Lưu VT, KHĐT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?