THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1291/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạngsố 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ hướngdẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Tờ trình số 5770/UBND-TH1 ngày 21 tháng 08 năm 2007) và Trưởng ban Thi đua - Khen thưởngTrung ương (Tờ trình số 1187/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 9 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sỹ Nguyễn Khắc Hợi, sinh năm 1942, quê xãTrung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, thương binh 2/4, đã hy sinh vì sựnghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc ngày 18 tháng 4 năm 2007 tại ThanhHóa.

Điều 2. Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xãhội, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng