ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀNGIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ CÓ Ý KIẾN VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỐI VỚI HỘI CÓ PHẠM VI HOẠTĐỘNG TRONG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Giám đốc Sở Nội vụ có ýkiến về việc tổ chức đại hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện,thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệmhướng dẫn thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủtịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các hội có phạm vihoạt động trong huyện, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến