ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1293/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao Dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạchđầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 1008/STC-HCSN ngày 14/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp vốn điều lệ choQuỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, số tiền 3.000.000.000đ (Bằng chữ: Ba tỷ đồng)từ nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2013.

Điều 2. Giám đốc Sở Tàichính cấp bổ sung vốn điều lệ nêu tại Điều 1 Quyết định này cho Quỹ Bảo vệ môitrường tỉnh.

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môitrường tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được cấp đúng mục đích, đúngđối tượng theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạcNhà nước tỉnh, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căncứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TH;
+ Lưu: VT, KT4./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh