THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1294/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CẤP BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫnthi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1191/TTr-BTĐKT ngày 17 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng "Tổquốc ghi công" cho 2 Liệt sĩ thuộc tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

1. Liệt sỹ Lê Văn Truy, sinh năm1946, quê xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thương binh 1/4, hy sinhngày 10 tháng 10 năm 2006 tại Thanh Hóa.

2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhường,sinh năm 1984, quê xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thương binh2/4, hy sinh ngày 22 tháng 12 năm 2006 tại Thanh Hóa.

Điều 2. Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận:- UBND tỉnh Thanh Hóa
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng