UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTDỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2014, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnhbảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 1140/TTr-STNMT ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án xây dựng và điềuchỉnh bảng giá đất năm 2014, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng và điều chỉnh bảnggiá đất năm 2014, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môitrường;

3. Nội dung thực hiện dự án:

a) Khảo sát, điều tra các khu vực có biến độngvề giá đất thị trường trong năm 2013 so với bảng giá đất hiện hành;

b) Khảo sát, điều tra các khu vực có dự án, côngtrình kết cấu hạ tầng, tuyến đường được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trongnăm 2013 có ảnh hưởng, biến động đến giá đất để đưa vào bảng giá đất năm 2014;

c) Khảo sát, điều tra các khu vực có điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng...thay đổi mục đích sử dụng đất, loạiđô thị, loại đường phố;

d) Điều chỉnh những bất hợp lý, chênh lệch giáđất khu vực giáp ranh, giáp giới trong bảng giá đất hiện hành;

đ) Cập nhật tên một số tuyến đường trong tỉnh docó điều chỉnh và đặt tên đường mới trong năm 2013.

4. Kinh phí thực hiện dự án: 552.529.000đồng (năm trăm năm mươi hai triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn đồng).

5. Nguồn kinh phí: Thuộc ngân sách tỉnh(trích từ thu tiền sử dụng đất hàng năm).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết địnhnày, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm thuê tư vấn điều tra khảo sát thực tế, xây dựng mẫu, biểu theo đúng quyđịnh hiện hành và hoàn chỉnh dự thảo bảng giá đất năm 2014, báo cáo thông quaUBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân trong kỳ họp cuối năm 2013;

2. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầutư bố trí kinh phí để thực hiện dự án, kịp thời thông qua Hội đồng nhân dântỉnh và UBND tỉnh quyết định công bố theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu