CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1295/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch ViệtNam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủtại Tờ trình số 286/TTr-CP ngày 09/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho trở lại quốctịch Việt Nam đối với:

Bà LiangYen-Ying (Lương Yến Oanh), sinh ngày 04/4/1971 tại Long An

Có tên gọiViệt Nam là: Lương Yến Oanh

Hiện trú tại:số 47 Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướngChính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhâncó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang