BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1296/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2014/QĐ-TTG NGÀY 29/12/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT "QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Btrợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);- Văn phòng Chính ph(để ph/h);- Bộ trưởng (để b/c);
- U
BND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2104/QĐ-TTG NGÀY 29/12/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT "QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-BTP ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” (Quyết định số 2104/QĐ-TTg ) liên quan đến nội dung ban hành và thực hiện các chính sách, biện pháp phát triển hoạt động công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thành lập, phát triển Hội công chứng viên, công tác quản lý nhà nước liên quan đến việc thực hiện Quy hoạch;

2. Làm rõ những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg từ đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg theo Kế hoạch và lộ trình phù hợp; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2104/QĐ-TTg (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của Luật công chứng năm 2014, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức và hoạt động công chứng.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định 2104/QĐ-TTg .

2. Kết quả thực hiện

Đánh giá về kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg bao gồm:

2.1. Về việc ban hành và thực hiện các chính sách, biện pháp phát triển hoạt động công chứng

- Đánh giá những biến động về chính sách tác động tới sự phát trin của hoạt động công chứng, nhu cầu công chứng của xã hội tại địa phương t2011 đến nay (sự thay đổi về điều chỉnh địa giới hành chính, quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế...);

- Về ban hành và tổ chức thực hiện Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng theo Quy hoạch công khai, minh bạch (có để xảy ra khiếu kiện không, nếu có thì cần thống kê số liệu cụ thể trong từng năm).

2.2. Về công chứng viên

- Đánh giá về sự phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ công chứng viên;

- Đánh giá sự đáp ứng về số lượng đội ngũ công chứng viên nhằm đảm bảo thực hiện Quy hoạch và mô hình Văn phòng công chứng theo quy định của Luật công chứng năm 2014.

2.3. Về việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng

- Rà soát, đánh giá việc phát triển số lượng các tổ chức hành nghề công chứng từ năm 2011 đến nay; đánh giá về quy mô tổ chức, nhân sự của các tchức hành nghề công chứng hiện nay, trong đó tập trung rà soát, đánh giá việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng có đúng theo Quyết định 2104/QĐ-TTg ;

- Đối với địa phương có việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng vượt quy hoạch theo Quyết định 2104/QĐ-TTg thì đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó đề xuất các giải pháp, lộ trình sắp xếp lại các tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn vượt Quy hoạch;

- Đối với địa phương phát triển tổ chức hành nghề công chứng chưa đủ so với Quy hoạch thì đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó có đề xuất điều chỉnh việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020.

2.4. Về hoạt động công chứng

- Đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương;

- Dự báo nhu cầu công chứng trên từng địa bàn cấp huyện tại địa phương.

2.5. Về việc thành lập, phát triển Hội công chứng viên

- Đánh giá về tình hình thành lập, kiện toàn, củng cố phát triển Hội công chứng viên, dự kiến trong thời gian tới (về thành lập);

- Đánh giá vai trò của Hội công chứng viên tại địa phương trong hoạt động công chứng nói riêng, việc thực hiện Quy hoạch nói chung (đối với địa phương đã thành lập Hội công chứng viên).

2.6. Về công tác quản nhà nước liên quan đến việc thực hiện Quy hoạch

- Đánh giá vai trò của y ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện Quy hoạch tại địa phương;

- Đánh giá vai trò tham mưu, giúp y ban nhân dân cấp tỉnh của Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện Quy hoạch tại địa phương, đặc biệt là các địa phương để xảy ra tình trạng phát triển tổ chức hành nghề công chứng vượt Quy hoạch.

3. Hạn chế, vướng mắc (nếu có)

Đánh giá về những hạn chế, vướng mắc (nếu có), trong đó xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

4. Đề xuất, kiến nghị

- Về các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 2104/QĐ-TTg ;

- Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng (nếu có), lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy hoạch:

+ Đề xuất tăng hoặc giảm tổ chức hành nghề công chứng (nếu có);

+ Đề xuất điều chỉnh việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 (đối với địa phương không phát triển được hết số lượng tổ chức hành nghề công chứng theo Quy hoạch).

- Về những nội dung cần đổi mới, sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ;

- Các đề xuất, kiến nghị khác (nếu có).

III. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Sơ kết Quyết định số 2104/QĐ-TTg tại địa phương

y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sơ kết Quyết định số 2104/QĐ-TTgtrước ngày 30 tháng 10 năm 2015 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)trước ngày 15 tháng 11 năm 2015.

2. Sơ kết Quyết định số 2104/QĐ-TTg ở cấp Trungương

Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TT g sau khi có Báo cáo sơ kết của các địa phương; trên cả nước; tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Bổ trợ tư pháp:

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc sơ kết Quyết định số 2104/QĐ-TTg .

- Tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố sơ kết Quyết định số 2104/QĐ-TTg ; xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp sơ kết Quyết định số 2104/QĐ-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này.