UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịchbảo đảm;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của liên bộ: Tư pháp- Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,tài sản gắn liền với đất;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hànhkèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giaodịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ,Tài chính; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục ĐKQGGDBĐ - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó CTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Báo Sơn La;
- Lưu: VT, NC, MHòa, 100b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAODỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBNDtỉnh Sơn La)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chủ trì, cơquan phối hợp, nội dung, cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giaodịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc phối hợp thực hiện chức năng quảnlý Nhà nước trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Bảo đảm cho Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan cóliên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động đăngký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sơn La kịp thời, đồng bộ, thống nhất và cóhiệu quả.

2. Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quan hệ phối hợpcông tác khi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký giaodịch bảo đảm.

3. Kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việctổ chức thực hiện hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp phải dựa trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗicơ quan theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cáccơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhànước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀNHẠN VÀ NỘI DUNG CƠ CHẾ PHỐI HỢP CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 4. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp

1. Sở Tư pháp chủ trì giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nướcvề đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan sau đây có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnhthực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàntỉnh:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài chính;

c) Sở Nội vụ;

d) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La;

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

e) Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng kế hoạch, thực hiện sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nướcvề đăng ký giao dịch bảo đảm.

2. Ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảođảm.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chứctập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Chỉ đạo hoạt động liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm.

5. Bố trí nhân lực, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quảnlý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

6. Phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiệnđăng ký giao dịch bảo đảm.

7. Kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

8. Thống kê, báo cáo về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 6. Xây dựng kế hoạch, thực hiện sơ kết, tổng kếtcông tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm nhằm triểnkhai công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh hàng năm tổ chức sơ, tổng kết về kết quả triểnkhai hoạt động liên quan đến công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luậtvề đăng ký giao dịch bảo đảm.

1. Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan,đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động đề nghị xây dựng các vănbản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm; tổ chứcsoạn thảo dự thảo văn bản, trình UBNDtỉnh ban hành hoặc để UBND tỉnhtrình HĐND tỉnh ban hành.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hànhrà soát văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm do HĐND tỉnh,UBND tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện những văn bản có nội dungtrái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp và kiến nghị bãibỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định cho phù hợp với quy địnhhiện hành.

Điều 8. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng kýgiao dịch bảo đảm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đăng ký giaodịch bảo đảm

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàngNhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiệntuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàngNhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực,trình độ nghiệp vụ cho công chứng viên, công chức của Sở Tư pháp, công chức củaSở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm của Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất và cán bộ của tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

3. UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng vàtổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật vềđăng ký giao dịch bảo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện, thànhphố mình quản lý.

Điều 9. Chỉ đạo hoạt động liên quan đến đăng ký giaodịch bảo đảm

1. SởTư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã (nơi chưachuyển giao việc chứng thực hợp đồng, văn bản sang cho tổ chức hành nghề côngchứng thực hiện công chứng) thực hiện đúng quy địnhcủa pháp luật về công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tàisản bảo đảm. Đồng thời chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảođảm đã được công chứng, chứng thực giữa các tổ chức hành nghề công chứng, UBNDcấp xã.

2. Sở Tài nguyên vàMôi trường có trách nhiệm quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo, hướng dẫncác Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy địnhcủa pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; cung cấp thông tin về đăng ký giaodịch bảo đảm theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nướcchi nhánh tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môitrường chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý thực hiệnnghiêm túc các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 10. Bố trí nhân lực, kinh phí, trang bị cơ sở vậtchất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên vàMôi trường, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh trình cấpcó thẩm quyền bố trí biên chế công chức, viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về đăng ký giaodịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựngdự toán kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm gửi SởTài chính tỉnh thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất đốivới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Xây dựng dự toán kinh phí về trang bị cơ sở, vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm choVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gửiSở Tài chính tỉnh thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

4. Sở Tài chính chủ trì tổng hợp,thẩm định, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trìnhcấp có thẩm xem xét, quyết định để cấp kinh phí phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịchbảo đảm.

5. UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm điềukiện cơ sở vật chất, ứng dụngcông nghệ thông tin phục vụ hoạtđộng đăng ký giao dịch bảo đảm cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộccấp mình để đáp ứng yêu cầu,nhiệm vụ về đăng ký giao dịch bảođảm trên địa bàn.

Điều 11. Phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắctrong việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm.

Các cơ quan, đơn vị khi có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong việc thựchiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm màkhông tự giải quyết được thì báo cáo về Sở Tư pháp để Sở Tư pháp chủ trì, phốihợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét giải quyết, tháo gỡ hoặc báo cáocơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Điều 12. Kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký giaodịch bảo đảm

1. Sở Tư pháp chủtrì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnhSơn La tổ chức Đoàn Kiểm tra liên ngành để kiểm tra định kỳ về công tác đăng kýgiao dịch bảo đảm tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (Nộidung kiểm tra định kỳ thực hiện theo Phụ lục 01 kèm theo Quy chế này).

2. Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước chi nhánhtỉnh Sơn La và các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thựchiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đăng ký giao dịchbảo đảm, cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định.

Điều 13. Thống kê, báo cáo về công tác đăng ký giaodịch bảo đảm

1. Sở Tư pháp chủtrì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo định kỳ 06 thángvà hàng năm hoặc đột xuất về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnhtheo yêu cầu (Nội dung báo cáo thực hiện theo Phụ lục số 02 kèm theoQuy chế này).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đônđốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý thực hiện việc báocáo 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình tổ chức và hoạt động đăng kýgiao dịch bảo đảm của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng, gửi Sở Tư pháp.

3. Mốc thời gian báocáo định kỳ thực hiện theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của liên bộ: Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường.

Điều 14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sở Tư pháp phối hợpvới các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáovề đăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp chủtrì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Các sở, ngành:Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh SơnLa, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệmphối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trìnhtriển khai thực hiện Quy chế này nếu có phát sinh, vướng mắc phản ánh về Sở Tưpháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC SỐ 01

NỘI DUNG KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐĂNGKÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 củaUBND tỉnh Sơn La)

1. Kiểm tra việc thànhlập và hoạt động của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, bao gồm:

a) Số lượng, trìnhđộ của cán bộ đăng ký;

b) Cơ sở vật chấtcủa Văn phòng đăng ký;

c) Mức độ áp dụngcông nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng đăng ký.

2. Kiểm tra việc tổchức, hoạt động đăng ký của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, bao gồm:

a) Kiểm tra vềthẩm quyền đăng ký;

b) Kiểm tra về quy trình đăng ký (thời hạn tiếp nhận, giải quyết hồ sơđăng ký, việc sử dụng mẫu đơn, nội dung kê khai trên đơn yêu cầu đăng ký, việcchứng nhận trên đơn yêu cầu đăng ký tại các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụngđất);

c) Kiểm tra hồ sơđăng ký, việc chỉnh lý biến động (trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sổ Địachính, Sổ theo dõi biến động đất đai);

d) Kiểm tra việc lưutrữ hồ sơ;

đ) Kiểm tra việc cungcấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất;

e) Thống kê số liệukết quả đăng ký tại Văn phòng đăng ký.

3. Kiểm tra công tácthu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại các Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

a) Mức thu lệ phíđăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các Văn phòngđăng ký;

b) Các trường hợpmiễn giảm lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Kiểm tra, đánhgiá sự phù hợp giữa quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm với thựctiễn áp dụng tại địa phương.

PHỤ LỤC SÔ 02

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ KẾT QUẢ ĐĂNGKÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TẠI TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 củaUBND tỉnh Sơn La)

Báo cáo 06 tháng vàhàng năm về kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm cần thể hiện những nội dung chủyếu sau đây:

1. Số liệu cụ thểvề kết quả đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký, cung cấp thông tin vềgiao dịch bảo đảm.

2. Những thuận lợi,khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật về đăngký giao dịch bảo đảm; tổ chức thực hiện công tác đăng ký, cung cấp thông tin vềgiao dịch bảo đảm.

3. Đánh giá vai tròcủa Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, cácVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trongviệc triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Đánh giá kết quảkiểm tra định kỳ về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các Văn phòng Đăng ký quyềnsử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện.

5. Đề xuất giải phápnhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm,cũng như việc triển khai thực hiện hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đơn vị báo cáo:

Nêu tại phần giải thích biểu mẫu

Đơn vị nhận báo cáo:

Nêu tại phần giải thích biểu mẫu

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

(6 tháng, năm)

Đơn vị tính: Đơn

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Tổng số

Chia ra

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Đăng ký thay đổi

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm (nếu có)

Xóa đăng ký

A

1

2

3

4

5

6

Số đơn thụ lý

Số đơn được giải quyết


Người lập biểu(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng… năm……..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)