ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNHHẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quyết định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục vănbản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành hết hiệu lựcthi hành (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, phó VP theo dõi NC;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 củaUBND tỉnh Hà Giang)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

2

3

4

5

1

1249b/QĐ-UB

28/5/2002

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu (xăng) cho xe ô tô trong các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2077/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012

2

1445/2007/QĐ-UBND

05/6/2007

Ban hành quy định tạm thời về quản lý phương tiện vận tải hàng hóa, hàng khách bằng ô tô qua cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/01/2013.

3

1534/2007/QĐ-UBND

14/6/2007

Ban hành quy định dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 918/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013.

4

1840/QĐ-UBND

11/6/2008

Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 2640/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012.

5

1646/2008/QĐ-UBND

29/5/2008

Quy định chế độ trợ cấp, mức đóng góp và miễn tiền ăn, chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người bán dâm, người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2773/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012

6

2044/2008/QĐ-UBND

30/6/2008

Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, các lớp năng khiếu thể dục thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2819/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012

7

1389/2010/QĐ-UBND

14/5/2010

Ban hành quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 2588/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012.

8

672/QĐ-UBND

30/3/2011

Về việc ban hành quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

Được thay thế bằng Quyết định số 2772/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012.

9

1102/2011/QĐ-UBND

02/6/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 1100/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013.