ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, THU THẬP, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẪUNƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDsố 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầuvà lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Trung tâm nướcsinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 20/TTr-TTN ngày13/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụkhảo sát, thu thập, phân tích đánh giá chất lượng mẫu nước sinh hoạt trên địabàn tỉnh của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, vớinhững nội dung chủ yếu sau:

1- Chủ đầu tư: Trung tâm nước sinhhoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang.

2- Danh mục số lượng mẫu nước baogồm: Khảo sát, thu thập và phân tích đánh giá 242 mẫu nước sinh hoạt tại 10huyện, thành phố.

3- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêuQuốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013.

Điều 2. Chủ đầu tư có tráchnhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệpvà PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trườngnông thôn tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, TKCT, KT;
+ Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh