ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự”

________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND công bố ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự;

Xét đề nghị tại tờ trình số 67/TC-GCS ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Tỉnh gồm các thành viên sau:

1. Lãnh đạo Sở Tài chính: Chủ tịch Hội đồng.

2. Chuyên viên Phòng Giá-Công sản: Thành viên thường trực Hội đồng.

3. Đại diện cơ quan, tổ chức chuyên môn: Thành viên.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, quyết định thành viên cụ thể cho từng vụ việc.

Điều 2:Hội đồng định giá tài sản ghi tại điều 1 có nhiệm vụ tổ chức định giá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Trường Tô