BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12 98/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghịđịnh số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghịcủa Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năngquản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và côngnghệ).

Các thủ tụchành chính công bố theo Quyết định này được ban hành tại Thông tư số 27/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyđịnh các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệpcông nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươmtạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng VụCông nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Trung tâm Tin học (để c/n);
- Lưu: VT, PC, CNC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘCPHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 98/QĐ-BKHCN ngày 5tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Côngnghệ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủtục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học vàCông nghệ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

Hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1298/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới thẩm quyền Bộ Khoa học Công nghệ