BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾTKHIẾU NẠI TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY TNHH DIAGEO VIỆT NAM
(Đ/c: 157 Đường 21 tháng 8, Phường Phước Mỹ, Phan Rang, Tháp Chàm, NinhThuận)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối vớihàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối vớihàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dungkhiếu nại:

- Văn bản ngày 17/02/2014 của Công ty TNHHDiageo Việt Nam khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế đối với mặt hàng rượu cácloại, xuất xứ Anh, Pháp, Mexico nhập khẩu tại các tờ khai số 86140/NKD05 ngày17/9/2013, 90921/NKD05 ngày 01/10/2013, 91146/NKD05 ngày 01/10/2013, 91601/NKD05 ngày 02/10/2013, 91905/NKD05 ngày 03/10/2013, 92331/NKD05 ngày04/10/2013, 93069/NKD05 ngày 07/10/2013, 93439/NKD05 ngày 08/10/2013, 93662/NKD05 ngày 09/10/2013, 93443/NKD05 ngày 08/10/2013, 95642/NKD05 ngày15/10/2013, 96060/NKD05 ngày 15/10/2013, 96716/NKD05 ngày 17/10/2013, 97240/NKD05 ngày 18/10/2013, 97968/NKD05 ngày 21/10/2013, 98588/NKD05 ngày23/10/2013, 98834/NKD05 ngày 24/10/2013, 98840/NKD05 ngày 24/10/2013 tại Chicục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và đã được Cục trưởngCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014.

- Hồ sơ bổ sung đến Tổng cục Hải quan ngày24/3/2014 và công văn số 07042014/Supply ngày 7/4/2014 bổ sung tài liệu saubuổi đối thoại của Công ty TNHH Diageo Việt Nam.

- Báo cáo tại công văn số 820/HQHCM-TXNK ngày14/3/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo.

Xem xét việc kiểm tra, tham vấn và xác định trịgiá tính thuế, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 29/QĐ-GQKN ngày27/01/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì:

1- Việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giátính thuế mặt hàng rượu các loại, xuất xứ Anh, Pháp, Mexico nhập khẩu tại cáctờ khai nêu trên được thực hiện theo Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007của Chính phủ; Thông tưsố205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

2- Về căn cứ bác bỏ trị giá khai báo: Do công tygiải trình thiếu thuyết phục về trị giá khai báo, đồng thời không xuất trìnhđược chứng từ chứng minh những nghi vấn của cơ quan hải quan nên Cục Hải quanTP.Hồ Chí Minh đã bác bỏ trị giá khai báo xác định lại trị giá tính thuế làthực hiện đúng quy định tại Điểm 4.4.1 Khoản 4 Điều 26 Thông tư số205/2010/TT-BTC ngày 24/01/2010 của Bộ Tài chính.

3- Về cơ sở thông tin và phương pháp xác địnhtrị giá tính thuế:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng phươngpháp suy luận để xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng rượu các loại nhậpkhẩu nêu trên theo các Thông báo số 4200/TB-HQHCM ngày 16/10/13, 4464/TB-HQHCM ngày 28/10/13, 4550/TB-HQHCM ngày 31/10/13, 4587/TB-HQHCM ngày 1/11/13, 4636/TB-HQHCM ngày 5/11/13, 4739/TB-HQHCM ngày 12/11/13 căn cứ vào nguồn thôngtin dữ liệu mặt hàng giống hệt, tương tự trên GTT01 và trên cơ sở giá bán nộiđịa của chính Doanh nghiệp cung cấp sau đó tính toán về giá nhập khẩu theoQuyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên,việc xác định trị giá tính thuế quy đổi từ giá thị trường trừ chi phí chung vàlợi nhuận là chưaphù hợp với thực tế củamặt hàng rượu. Mặt khác, việc xác định giá không xem xét đến yếu tố Doanhnghiệp nhập khẩu với số lượng lớn, mua trực tiếp từ nhà sản xuất dẫn đến xácđịnh giá không phù hợp.

4- Việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết khiếunại lần đầu tại Quyết định số 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014 là đúngtrình tự, thẩm quyền và thời gian quy định tạiLuật khiếu nại. Tuy nhiên, việc xác định trị giá tính thuế quy đổi từ giá thị trườngtrừ chi phí chung và lợi nhuận là chưa phù hợp với thực tế của mặt hàng rượu. Mặtkhác, việc xác định giá không xem xét đến yếu tố Doanh nghiệp nhập khẩu với sốlượng lớn, mua trực tiếp từ nhà sản xuất dẫn đến xác định giá không phù hợp.

5- Việc tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nạilần 2: Tổng cục Hải quan đã tổ chức đối thoại với đại diện Công ty và đại diệnCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại trụ sở Tổng cục Hải quan ngày 03/4/2014. Tạibuổi đối thoại và chứng từ tài liệu Doanh nghiệp bổ sung sau buổi đối thoại đểgiải trình các nội dung liên quan đến trị giá khai báo. Tuy nhiên, qua xem xétthì doanh nghiệp không chứng minh được một số nội dung liên quan đến giá khaibáo của Doanh nghiệp như: Giá cả hàng hóa mua bán phụ thuộc, ràng buộc vào điềukiện khác, giải trình không thống nhất về các chi phí quảng cáo, chi phí chung,lợi nhuận,…

Vì vậy, khiếu nại lần 2 củaDoanh nghiệp đối với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầusố 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việcxác định trị giá tính thuế mặt hàng rượu các loại tại các tờ khai trên là có cơsở để xem xét.

Từ những căn cứ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhhủy Quyết định số 29/QĐ-GQKN ngày 27/01/2014 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. HồChí Minh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu trị giá tính thuế đối với mặthàng Rượu các loại, xuất xứ Anh, Pháp, Mexico nhập khẩu tại các tờ khai số

86140/NKD05

ngày

17/9/2013,

90921/NKD05

ngày

01/10/2013,

91146/NKD05

ngày

01/10/2013,

91601/NKD05

ngày

02/10/2013,

91905/NKD05

ngày

03/10/2013,

92331/NKD05

ngày

04/10/2013,

93069/NKD05

ngày

07/10/2013,

93439/NKD05

ngày

08/10/2013,

93662/NKD05

ngày

09/10/2013,

93443/NKD05

ngày

08/10/2013,

95642/NKD05

ngày

15/10/2013,

96060/NKD05

ngày

15/10/2013,

96716/NKD05

ngày

17/10/2013,

97240/NKD05

ngày

18/10/2013,

97968/NKD05

ngày

21/10/2013,

98588/NKD05

ngày

23/10/2013,

98834/NKD05 ngày 24/10/2013, 98840/NKD05 ngày24/10/2013 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh do 2013 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh do việc xác định trị giá tính thuế chưa phù hợp.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hồsơ gốc lô hàng nhập khẩu của Doanh nghiệp, các nguồn thông tin khác thu thậpđược, đồng thời kiểm tra chứng từ, tài liệu do Doanh nghiệp cung cấp có xem xétđến yếu tố ảnh hưởng đến trị giá như: Doanh nghiệp mua trực tiếp từ nhà sản xuất,mua hàng với số lượng lớn và các chi phí phát sinh của mặt hàng rượu sau nhậpkhẩu (nếu có) để xác định trị giá tính thuế mặt hàng rượu các loại theo các tờkhai nêu trên theo đúng trình tự, nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá quyđịnh tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP và Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tàichính.

Điều 2. Trong thời gian 01 năm kể từ ngàynhận được Quyết định giải quyết khiếu nại này, nếu Công ty TNHH Diageo Việt Namkhông đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính đến Toà ántheo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 30ngày kể từ ngày ban hành, Giám đốc Công ty TNHH Diageo Việt Nam, Cục trưởng CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Thanh tra Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-TG (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường