THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 1299/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của BỘ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 3631/TTr-BGTVT ngày13 tháng 6 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1179/TTr-BTĐKT ngayd 12 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc Bộ Giao thôngvận tải (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổquốc.

Điều 2. BộtrưởngBộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trungương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này


Nơi nhận:
Bộ Giao thông vận tải;
Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
VPCP: BTCN;
Website Chính phủ,
Lưu: Văn thư, TCCB(3b).10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc