ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ XÂYDỰNG NHÀ TIÊU HỢP VỆ SINH HỘ GIA ĐÌNH THEO 04 LOẠI NHÀ TIÊU MẪU ĐỐI VỚI HỘNGHÈO VÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch vàVệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhànước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trườngnông thôn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số: 4207/QĐ-BYT ngày 29/10/2012 của Bộ Ytế về việc phê duyệt “Dự án 2: Vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình mục tiêuquốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015”;

Căn cứ Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Ủy bannhân tỉnh về việc phê duyệt dự toán 04 loại nhà tiêu mẫu trên địa bàn tỉnh BắcKạn năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 797/TTr-SYT ngày08 /8/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ giađình theo 04loại nhà tiêu mẫu đối với hộ nghèo và gia đình chính sách, hộ cận nghèo trênđịa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ nghèo và gia đình chính sách: Mức chihỗ trợ là 50% so với giá thành dự toán nhà tiêu mẫu được phê duyệt tại Quyếtđịnh số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 theo từng loại nhà tiêu và địa bàn tươngứng.

2. Đối với hộ cận nghèo: Mức chi hỗ trợ là 25% so vớigiá thành dự toán nhà tiêu mẫu được phê duyệt tại Quyết định số: 944/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 theo từng loại nhà tiêu và địa bàn tương ứng.

(Có mức chi hỗ trợ kinh phí cụ thể tại biểu kèm theoQuyết định này)

Điều 2. Sở Y tế Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo mứcchi được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Sở Kể hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơnvị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân