BỘ THUỶ SẢN
Số: 13/2004/Q Ð-BTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Về việc Ban hành Tiêu chuẩn chức danh thuyền viên tàu kiểm ngư

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/N Ð-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn cấp Ngành:

28TCN 203: 2004 (Chức danh thuyền viên tàu kiểm ngư) làm căn cứ bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ thuyền viên làm việc trên tàu kiểm ngư thuộc các cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong phạm vi toàn Ngành.

Ðiều 2: Tiêu chuẩn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005. Các quy định trước đây trái với quy định trong Tiêu chuẩn này đều bãi bỏ.

Ðiều 3: Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục; Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản; các Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có tàu kiểm ngư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lương Lê Phương