UỶ BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG DÂN LẬPDẠY NGHỀ CIRI THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Quy định chitiết thi hành bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục và dạy nghề;
- Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động thươngbinh và xã hội Hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sápnhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;
- Căn cứ Công văn số 4607/LĐTBXH-TCDN ngày 24/12/2003 của Bộ Lao động thươngbinh và xã hội về việc đồng ý thoả thuận về nguyên tắc việc thành lập trườngdân lập dạy nghề CIRI thuộc Công ty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội và Giám đốc Sở Lao động thương binhvà xã hội Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I:

1. Thành lập trường dân lập dạy nghề CIRI thuộc công ty cổphần Cơ kim khí Hà Nội;

+ Trụ sở chính của trường đặt tại: Xã Thanh Liệt, huyệnThanh Trì, thành phố Hà Nội;

+ Số điện thoại: 04.683337;

2. Trường dân lập dạy nghề CIRI là cơ sở dạy nghề dân lập,nằm trong hệ thống đào tạo nghề của nhà nước; Được đầu tư bằng nguồn vốn ngoàinguồn ngân sách của nhà nước; Tự quản lý, điều hành theo quy định của phápluật, phù hợp với mục tiêu tôn chủ hoạt động của tổ chức mình, có tư các phápnhân; Được mở tài khoản tại ngân hàng ngoại thương; Được sử dụng con dấu riêngtheo quy định hiện hành của Nhà nước;

3. Trường dân lập dạy nghề CIRI có chức năng tổ chức mở cáclớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn dạy nghề cho các đối tượng thuộc các thành phầnkinh tế - xã hội theo đúng với chương trình dạy nghề do Bộ Lao động thương binhvà xã hội quy định, cụ thể trường đào tạo và dạy nghề sau:

3.1 - Kỹ thuật điện tử, điển tử dân dụng, điện tử côngnghiệp và điện lạnh;

3.2. - Sửa chữa, lắp ráp xe ô tô và xe gắn máy;

3.3 - Vi tính và tin học văn phòng;

3.4 - Giúp việc gia đình;

3.5 - Sử dụng máy may công nghiệp;

3.6 - Kỹ thuật xây dựng;

3.7 – Gia công cắt gọt kim loại, kỹ thuật sắt (gò, hàn ) vànguội chế tạo.

4. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của cán bộ, giáoviên, nhân viên và các khoản chi cho nhiệm vụ dạy và học tập của trường đượcchi từ nguồn thu học phí và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Mức thu học phítheo quy định hiện hành của nhà nước và của nghành.

Điều II: Trường dân lập dạy nghề CIRI chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty cổphần cơ kim khí Hà Nội, hoạt động tuân thủ theo đúng Điều lệ hoạt động củaTrường và chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được cấp có thẩm quyền phêchuẩn. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và xã hội HàNội và của các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội có liên quan.

Điều III: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều IV: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ,Giám đốc Lao động thương binh và xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Côngty cổ phần Cơ kim khí Hà Nội, Hiệu trưởng trường dân dập dạy nghề CIRI và Giámđốc các Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội có liên quan thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu.