UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 13/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIỆN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên, gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

1 - Thành lập Văn phòng Sở, trên cơ sở hợp nhất Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp và Phòng Kế hoạch tài vụ.

2- Thành lập Phòng Quy hoạch - Kế hoạch trên cơ sở đổi tên Phòng Quy hoạch giao đất.

3- Thành lập Phòng Đăng ký đất đai trên cơ sở hợp nhất Phòng đăng ký thống kê và Phòng Đo đạc bản đồ.

4- Thành lập mới: Phòng Tài nguyên - Môi trường và Khí tượng Thủy văn.

5- Giữ nguyên Thanh tra Sở.

Điều 2: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương và của UBND tỉnh quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh