ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 13/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 28 tháng 6 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển

năm 2005 huyện Mường Chà và thị xã Mường Lay - tỉnh Điện Biên

_______________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 25/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay, đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám dốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 192/KHĐT-TH ngày 10/5/2005 về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005 huyện Mường Chà và thị xã Mường Lay,

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư phát triển năm 2005 thị xã Mường Lay và Huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên (Chi tiết như biển kèm theo).

Điều 2. Giao UBND thị xã Mường Lay, UBND huyện Mường Chà và các ngành căn cứ chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 67/2004/QĐ-UBND ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay; Chủ tịch UBND huyện Mường Chà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh