ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 13/2005/QĐ .UBNDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định sử dụng thư tín điện tử của UBND tỉnh Sóc Trăng

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 309/CV-BĐH112 , ngày 13/09/2004 của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về việc qui định địa chỉ IP và tên miền dùng cho Đề án 112 tỉnh;

Theo đề nghị của Trưởng Ban điều hành Đề án 112 Tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định sử dụng thư tín điện tử của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Trung tâm Dữ liệu- tin học chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các Sở, Ban ngành và UBND các huyện thị sử dụng thư tín điện tử của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Đề án 112, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu- tin học, Thủ trưởng các Sở Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Duy Tân