ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 09 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BANQUẢN LÝ CHỢ THỊ XÃ TÂN HIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬUGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính ápdụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc phát triển chợ vàquản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chươngtrình phát triển chợ đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ Thương mại về hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phân loạichợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lậpBan Quản lý chợ thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệpcó thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách phápnhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; thuộc Ủy bannhân dân thị xã Tân Hiệp trực tiếp quản lý; đồng thời, chịu sự quản lý Nhà nướcvề chuyên môn của Sở Thương mại - Du lịch.

Điều 2. Chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý chợ thị xã Tân Hiệp.

1. Chức năng:

Ban Quản lý chợ thựchiện chức năng quản lý các hoạt động của các chợ và tổ chức kinh doanh các dịchvụ tại các chợ trong nội ô thị xã Tân Hiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu Ủy ban nhândân thị xã Tân Hiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định một số mặt công tácnhư sau:

- Phê duyệt Phương án sửdụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ;

- Quy định cụ thể việcsử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ;

- Phê duyệt Nội quy chợ;

- Phê duyệt Phương ánbảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toànthực phẩm trong phạm vi chợ;

- Phê duyệt Kế hoạch sửachữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi cónhu cầu.

b) Ban Quản lý chợ cótrách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước và các hoạt động trong phạm vi chợ của cácchợ trong nội ô thị xã Tân Hiệp; thực hiện ký hợp đồng với thương nhân về thuê,sử dụng điểm kinh doanh; kinh doanh các dịch vụ tại chợ; tổ chức bảo đảm côngtác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thựcphẩm trong phạm vi chợ; Xây dựng Nội quy chợ và xử lý các vi phạm về Nội quychợ; điều hành chợ hoạt động và tổ chức phát triển các hoạt động chợ; tổng hợptình hình hoạt động kinh doanh của các chợ và báo cáo định kỳ cho các cơ quanquản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 3. Cơ cấu tổchức bộ máy và biên chế:

1. Về Tổchức bộ máy:

- Trưởng ban: là người đứngđầu Ban Quản lý chợ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp vềtoàn bộ các hoạt động của Ban Quản lý chợ.

- Phó Trưởng ban: từ 1 đến2 Phó Trưởng ban là người giúp việc Trưởng ban, phụ trách một hoặc một số lĩnhvực công tác do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban vềnhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào tính chất, đặcđiểm, khối lượng công việc và khả năng tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý chợquyết định việc tổ chức các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc quản lý, điềuhành chợ, tổ chức dịch vụ tại chợ, ký hợp đồng tuyển dụng lao động, các hợp đồngkhác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về đảm bảo vệ sinh môi trường, phòngcháy chữa cháy, an ninh trật tự... trong phạm vi chợ theo quy định pháp luật.

2. Về biên chế:

Thực hiện theo Nghị địnhsố 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lýbiên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vịsự nghiệp nhà nước; công nhân hợp đồng thực hiện theo Bộ Luật Lao động.

Điều 4. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcSở Thương mại - Du lịch, Chủ tịchỦy ban nhân dân thị xã Tân Hiệp, cácGiám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-VP Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Cục Kiểm tra Văn bản-BTP;
- TT:TU;.HĐND; UBND tỉnh;
- Phòng VBTT-Sở Tư pháp;
- Lưu VP.(2A, 4, LT)MĐ

TM.UBND TỈNH HẬU GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Hưng