UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/2006/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲ HỢP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ .CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số: 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố: 188/2004/NĐ -CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 135/2005/NQ .HĐND ngày 26/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về quy địnhnguyên tắc và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm2006 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Liên sở Tàichính - Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 154 TTr/LS-TC.TNMT ngày19/01/2006 V/v xin phê duyệt bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bànhuyện Quỳ Hợp và đề nghị của Hội đồng định giá đất tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này bảng giá chi tiết các loại đất phi nông nghiệp trên địa bànhuyện Qùy Hợp

Bảng giá đất này dùng để:

1. Tính thuế đối với việc sửdụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

2. Tính tiền sử dụng đất và thuêđất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặcđấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều35 của Luật Đất đai năm 2003;

3. Tính giá trị quyền sử dụngđất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong cáctrường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

4. Xác định giá trị quyền sửdụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệpcổ phần hóa, lựa chọn hình thức giá đất có thu tiền sử dụng đất theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

5. Tính giá trị quyền sử dụngđất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của phápluật;

6. Tính giá trị quyền sử dụngđất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, anninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy địnhtại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

7. Tính tiền bồi thường đối vớingười có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nướctheo quy định của pháp luật.

Điều 2.

1. Việc áp giá theo bảng giá cácloại đất: Vị trí, loại đất, số thửa, tờ bản đồ, hạng đất tính thuế theo địa bàncủa từng xã, thị trấn để xác định. Nếu lô thửa nào mới quy hoạch, mới chuyểnmục đích sử dụng hoặc chưa có giá thì áp dụng mức giá thửa liền kế có vị trí vàcơ sở hạ tầng tương đương.

2. Phạm vi và điều kiện áp dụngbảng giá đất:

Đất được chuyển quyền phải cùngmục đích sử dụng nhưng trước khi chuyển quyền chưa có đầu tư xây dựng làm thayđổi kết cấu hạ tầng; không thuộc khu đất giao theo hình thức đấu giá; không nằmtrong vùng thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp mới hình thành sau thờigian ban hành bảng giá.

3. Trong quá trình thực hiện nếumức giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiệnbình thường tại địa phương của những vị trí đất, loại đất nhất định có biến độngliên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày trở lên, gây nên chênh lệch lớn: Giảm10% trở lên hoặc tăng từ 20% trở lên so với giá quy định trong bảng giá hoặcthay đổi do có khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, có đầu tư xây dựngmới cơ sở hạ tầng hoặc lô thửa được quy hoạch chi tiết để xây dựng khu dân cư,UBND huyện Quỳ Hợp có trách nhiệm báo cáo để Liên Sở Tài chính - Tài nguyên vàMôi trường kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh mức giá cho phù hợp.

4. Đối với các lô đất thực hiệngiao đất theo hình thức đấu giá không áp dụng bảng giá này.

5. Giao Sở Tài chính phối hợpvới Sở Tài nguyên & Môi trường và các Sở, Ban, Ngành có liên quan hướng dẫnvà triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Bảng giá chi tiếtcác loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Quỳ Hợpban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, thay thế choBảng giá chi tiết các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấncủa huyện Quỳ Hợp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ .UB ngày 16/03/2005của UBND tỉnh.

Các ông: Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cụctrưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nghệ An; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cóliên quan; Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộchuyện Quỳ Hợp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi