BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho

Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thanh lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 40/BQL-XNK .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho các doanh nghiệp đóng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh;

b) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Ban Quản lý có trách nhiệm cập nhật thông tin về việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn tại điểm g khoản 1 Thông tư số 11/2006/TT-BTM và tổng hợp báo cáo định kỳ về Bộ Thương mại về việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Điều 3. Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định ủy quyền này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Danh Vĩnh