UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 13/2007/-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯTHUỶ ĐIỆN SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân TĐC thủyđiện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Cơ chế quản lý, thực hiệndự án thủy điện Sơn La; Quyết định số 11/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiệnDự án thủy điện Sơn La;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 117/TTr-KH ngày08 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiệnDự án tái định cư thủy điện Sơn La.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyếtđịnh số 57/2005/QĐ-UB ngày 09/5/2005, Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND ngày12/02/2006, Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 02/11/2006 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thểchính trị - xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- BCĐ Nhà nước Dự án TĐSL (B/c);
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, CN (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- Thành viên BCĐ tái định cư tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- VP, các Ban Tỉnh ủy; VP, các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND các huyện, thị xã;
- Như Điều 3 (t/h);
- LĐVP - UBND tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ - VPUBND tỉnh;
- Đăng Công báo;
- TT Tin học, TT Lưu trữ - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC (3). Thuỵ 200b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHoàng Chí Thức

CƠ CHẾ

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ THUỶĐIỆN TỈNH SƠN LA(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của ủyban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I.

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi: Quản lý điều hành vàtổ chức thực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng: Các cơ quan Nhànước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, đơn vị lựclượng vũ trang và các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong quátrình triển khai thực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnhSơn La.

Điều 2.Nguyên tắc trong quản lý, điều hành

1. Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đốicủa các cấp ủy Đảng, theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà n­ước quản lý điều hành,nhân dân làm chủ.

2. Tuân thủ Luật Tổ chức HĐND vàUBND các cấp ngày 26/11/2003.

3. Tuân thủ các quy định, phápluật Nhà n­ước; các Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ về đầu tư­ xâydựng và các Quyết định của Chính phủ về phê duyệt đầu tư, quy hoạch tổng thể,chính sách về bồi thường di dân tái định cư, cơ chế quản lý và thực hiện dự ánthủy điện Sơn La.

Chương II.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3.Cấp tỉnh

1. Ban chỉ đạo dự án tái định cư­thủy điện tỉnh(gọi tắt là BCĐ tỉnh)

a) Thành phần

- Trư­ởng Ban: Đ/c Bí th­ư Tỉnhủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tr­ưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Phó Ban: Đ/c Phó Bí thư­ Tỉnhủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó Ban: Đ/c Phó Bí thư­ Th­ườngtrực Tỉnh ủy.

- Phó Ban: Đ/c Tỉnh ủy viên, Chủtịch UBMTTQ tỉnh.

- Phó Ban thường trực chuyêntrách: Đ/c Tỉnh ủy viên.

- Các thành viên có liên quan.

b) Nhiệm vụ: Tham m­ưu trực tiếpvới Th­ường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy và chỉ đạo thống nhất trongtoàn tỉnh về công tác bồi th­ường, di dân, TĐC thủy điện Sơn La đảm bảo antoàn, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.

Chịu sự chỉ đạo của BCĐ Nhà n­ướcdự án thủy điện Sơn La; phối hợp với các bộ, ngành Trung ­ương, Tập đoàn Điệnlực Việt Nam trong công tác bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Sơn La và xâydựng nhà máy thủy điện Sơn La.

c) Bộ phận thư­ờng trực giúpviệc cho BCĐ đặt tại Văn phòng UBND tỉnh, do một Đ/c Phó văn phòng UBND tỉnh vàtổ chuyên viên giúp việc theo dõi.

d) Ban chỉ đạo có quy chế hoạtđộng riêng.

2. Thành lập Ban quản lý dự ándi dân, tái định cư­ thủy điện Sơn La

( Gọi tắt là Ban quảnlý dự án tái định cư­ tỉnh )

Chủ tịch UBND tỉnh quyết địnhthành lập Ban quản lý dự án tái định cư tỉnh để giúp chủ đầu tư làm đầu mốiquản lý dự án.

a) Thành phần

- Trưởng Ban chuyên trách: Đ/ccấp ủy tỉnh;

- Các Phó trưởng ban chuyêntrách; các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

b) Chức năng: Ban quản lý dự ántái định cư tỉnh là cơ quan giúp việc cho UBND tỉnh, được chủ đầu tư dự án làUBND tỉnh ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổng quyếttoán dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Dự án Tân Lập và dự án 1382trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý dự án tái địnhcư tỉnh có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng để hoạt động theo quiđịnh của pháp luật. Được sử dụng con dấu của Ban quản lý dự án tái định cư tỉnhđể giao dịch thực hiện dự án 1382 và dự án Tân Lập.

c) Nhiệm vụ: Thựchiện theo mục 2 khoản 12 điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 củaChính phủ và quyết định quy định về chức năng nhiệm vụ của UBND tỉnh Sơn La.

d) Quy chế làmviệc: Trư­ởng Ban QLDA tái định cư tỉnh quyết định ban hành quy chế làm việcBQL dự án.

3. Thành lập Hộiđồng thẩm định dự án di dân, tái định cư­ thủy điện Sơn La(gọi tắt là Hội đồng thẩm định tái định cư­ tỉnh)

a) Thành phần(Theo thông báo số 508–TB/BTCTU ngày 04/4/2005 của Ban tổ chức tỉnh ủy Thôngbáo Nghị quyết của Ban th­ường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ) baogồm:

- Chủ tịch hộiđồng: Đ/c Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Phó chủ tịch hội đồng chuyên trách: Đ/c Phó giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư­.

- Phó chủ tịch hộiđồng: Đ/c Tr­ưởng Ban QLDA tái định cư tỉnh;

- Các thành viênhội đồng gồm Giám đốc các ngành: Tài Chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tàinguyên - Môi Tr­ường, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp, Khoa học - Công nghệ;Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh.

- Tổ chuyên viêngiúp việc gồm các chuyên viên có trình độ cao, am hiểu sâu các lĩnh vực có liênquan đến công tác di dân tái định cư­ thuộc các ngành: Nông nghiệp, Thủy lợi,Giao thông, Xây dựng, Tài nguyên-Môi tr­ường, Công nghiệp.

b) Nhiệm vụ: Thammưu cho Ban chỉ đạo, UBND tỉnh về thẩm định Quy hoạch chi tiết các khu, điểmtái định cư; thẩm định các dự án thành phần theo phân cấp thuộc dự án tái địnhcư trên địa bàn tỉnh.

c) Bộ phận thư­ờngtrực: Đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, sử dụng con dấu của Sở KH&ĐT để giaodịch.

d) Quy chế làmviệc: Chủ tịch hội đồng xây dựng quy chế làm việc trình Chủ tịch UBND tỉnh phêduyệt.

4. Thành lập vàkiện toàn các BQL dự án chuyên ngành(gọi tắt làBan quản lý dự án ngành)

a) Thành lập vàkiện toàn BQL dự án ngành: Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn; Công nghiệp.

b) Về tổ chức Banquản lý dự án ngành: Gồm Trư­ởng ban, các phó Trưởng ban và các bộ phận chuyênmôn giúp việc.

c) Nhiệm vụ tổngquát: Giúp Chủ đầu tư­ quản lý, thực hiện các dự án tái định cư­ chuyên ngành đ­ượcUBND tỉnh giao.

d) Quy chế làmviệc: Giám đốc các Sở xây dựng chuyên ngành quyết định ban hành Quy chế làmviệc của BQL dự án.

Điều 4. Cấp huyện ( trừ huyện Phù Yên )

1. Thành lậpBan chỉ đạo dự án di dân, tái định c­ư các huyện, thị xã(Gọi tắt là Ban chỉ đạo tái định cư cấp huyện ): Ban Thư­ờng vụ huyện, thị ủy quyết định thành lập BCĐ tái định cư­huyện, thị.

a) Thành phần

- Tr­ưởng Ban: Đ/cBí thư huyện, thị ủy;

- Phó ban thườngtrực: Đ/c Phó bí th­ư - Chủ tịch UBND huyện, thị xã;

- Phó ban: Đ/c Phóbí thư Thường trực huyện, thị ủy; Chủ tịch UBMTTQ huyện, thị xã.

- ủy viên: Các Đ/củy viên UBND huyện, thị xã; chủ nhiệm UBKT huyện, thị ủy; bí th­ư Đảng ủy cácxã có di dân, tái định cư­.

b) Nhiệm vụ: Thammưu cho Ban th­ường vụ huyện, thị ủy, BCH đảng bộ huyện, thị ủy về lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện di dân TĐC trên địa bàn các huyện, thị xã.

c) Bộ phận thư­ờngtrực giúp việc cho Ban chỉ đạo đặt tại Văn phòng HĐND-UBND huyện, thị xã do mộtPhó văn phòng HĐND-UBND huyện, thị xã hoặc một chuyên viên tổng hợp trực tiếptheo dõi giúp việc Ban chỉ đạo.

d) Ban chỉ đạo cóquy chế hoạt động riêng do Trưởng ban chỉ đạo quyết định ban hành.

2. Thành lập vàkiện toàn Ban quản lý dự án tái định cư huyện, thị xã(gọi tắt là Ban quản lý dự án tái định cư cấp huyện)

Chủ tịch UBNDhuyện, thị quyết định thành lập hoặc kiện toàn BQL dự án tái định cư huyện, thịxã.

a) Thành phần: Gồm Trư­ởng ban, các Phó Trưởng ban, bộ phận chuyên môngiúp việc.

b) Chức năng: Banquản lý dự án di dân tái định cư huyện, thị xã là cơ quan giúp việc UBND huyện,thị xã, được UBND huyện, thị xã ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành,tổ chức thực hiện và quyết toán dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trênđịa bàn theo phân cấp; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Ban quản lý dự án táiđịnh cư tỉnh.

Đối với các huyệnđã có Ban quản lý dự án 747(1382), thì củng cố và bổ sung chức năng, nhiệm vụthực hiện dự án tái định cư thủy điện Sơn La và tiếp tục quản lý thực hiện dựán 1382, dự án Tân Lập, huyện Mộc Châu đến khi kết thúc dự án.

Ban quản lý dự ántái định cư cấp huyện có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng để hoạtđộng theo qui định của pháp luật.

c) Nhiệm vụ: Thựchiện theo mục 2 khoản 12 điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 củaChính phủ.

d) Quy chế làmviệc: Trư­ởng Ban quản lý dự án xây dựng Quy chế làm việc trình Chủ tịch UBNDhuyện, thị phê chuẩn, ban hành quy chế làm việc BQL dự án.

3. Thành lậpHội đồng bồi th­ường, đền bù di dân tái định cư huyện, thị xã (gọi tắt là Hội đồng đền bù tái định cư cấp­ huyện )

a) Thành phần

- Chủ tịch hộiđồng: Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

- Các phó chủ tịchhội đồng:

+ Trưởng Ban QLDAtái định cư­ huyện, thị xã - Phó chủ tịch Thường trực.

+ Trưởng Phòng Tàichính - Kế hoạch huyện, thị xã.

- Các thành viênHội đồng bao gồm lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Quản lýđô thị, Hạ tầng kinh tế, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các xã, Phường, thị trấn vàGiám đốc các Nông - Lâm trường có dân TĐC và tổ chuyên viên giúp việc thuộc cácphòng chuyên môn nêu trên.

b) Chức năng: GiúpUBND huyện, thị xã tổ chức công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựngcác khu, điểm tái định cư và các dự án thành phần trên địa bàn sử dụng nguồnvốn tái định cư Thủy điện Sơn La.

c) Nhiệm vụ

- Lập phương ánbồi thường; thẩm định, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường,hỗ trợ tái định cư cho: các hộ dân thuộc diện di chuyển khỏi lòng hồ thủy điệnSơn La, các khu điểm quy hoạch tiếp nhận dân tái định cư, các dự án thành phầntrên địa bàn.

- Chịu trách nhiệmvề tính chính xác của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản đượcbồi thường trong phương án bồi thường.

d) Bộ phận thườngtrực: Ban QLDA tái định cư­ huyện, thị xã và sử dụng con dấu của Ban QLDA táiđịnh cư cấp huyện để giao dịch.

Điều 5. Ban tái định cư xã, phường, thị trấn, nông lâm trư­ờng (gọi tắt là Ban tái định cư cấp xã )

a) Thành phần: Gồmtrư­ởng ban, 01 phó ban, bộ phận chuyên môn giúp việc và Chủ tịch mặt trận, Bíthư, Trư­ởng bản nơi có dân di chuyển và nơi đón dân tái định cư­. Sử dụng condấu của UBND xã, thị trấn, nông - lâm trư­ờng để giao dịch.

b) Nhiệm vụ: Là tổchức thuộc UBND xã, phường, thị trấn, nông lâm trường; giúp UBND xã, phường thịtrấn, nông lâm trư­ờng tổ chức triển khai tuyên truyền vận động và thực hiện dựán tái định cư­ trên địa bàn. Chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn của Banquản lý tái định cư huyện, thị xã. Là đại diện của chủ đầu tư­ (UBND xã,phường, thị trấn, Nông, Lâm trường) trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện dự ánTĐC xen ghép trên địa bàn theo phân cấp.

c) Quy chế làmviệc: Trư­ởng Ban TĐC cấp xã phối hợp với Ban quản lý dự án TĐC cấp huyện xâydựng qui chế làm việc trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Giám đốc Nông -Lâm trường ban hành quy chế làm việc.

Chương III.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ,ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Điều 6. Phân cấp quản lý, điều hành

1. Chủ đầu tư: Chủtịch UBND tỉnh là chủ đầu tư, giao Ban quản lý dự án tái định cư tỉnh giúp chủđầu tư quản lý thực hiện dự án.

2. Chủ tịch UBNDtỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị làm chủ đầu tư qui hoạch chi tiếtcác khu, điểm tái định cư, công tác bồi thường thiệt hại về đất, tài sản và hỗtrợ tái định cư.

3. Chủ tịch UBNDtỉnh giao các Sở chuyên ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị làm chủ đầu tư các dựán thành phần xây dựng các khu, điểm TĐC được thể hiện trong quyết định phêduyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC.

Điều 7. Công tác quy hoạch chi tiết

1. Lựa chọn tư vấn

Các chủ đầu tư tựtổ chức lựa chọn tư vấn và lập Tờ trình kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị tưvấn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định.

2. Thẩm định đề cươngvà chi phí lập quy hoạch

- Đơn vị t­ư vấnlập đề cương và dự toán chi phí lập dự án quy hoạch chi tiết cho từng khu, điểmTĐC gửi UBND các huyện, thị (chủ đầu tư) thông qua;

- UBND các huyện,thị lập Tờ trình gửi BQL dự án TĐC tỉnh thẩm định và trình Giám đốc Sở Kế hoạch& Đầu tư phê duyệt.

3. Thẩm định hồ sơdự án qui hoạch chi tiết

Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã lập Tờ trình xin phê duyệt quy hoạch chi tiết gửi Hội đồng thẩmđịnh tái định cư tỉnh thẩm định, cụ thể như sau:

- Thẩm định tạithực địa: Các tổ thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định tại thực địa.

- Thẩm định hồ sơquy hoạch chi tiết: Hội đồng thẩm định tái định cư tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơquy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC; Bộ phận Thường trực có trách nhiệm tổnghợp báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định tái định cư tỉnh, trìnhChủ tịch hoặc phó Chủ tịch Hội đồng chuyên trách ký và trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

4. Phê duyệt quyhoạch chi tiết

- Chủ tịch UBNDtỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư quyết định phê duyệt Đề c­ươngvà chi phí lập dự án quy hoạch chi tiết tại các khu, điểm tái định cư.

- Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư trên địabàn tỉnh.

5. Thời gian thẩmđịnh và phê duyệt

- Đề cương và dựtoán: Thời gian thẩm định không quá 5 ngày làm việc; thời gian phê duyệt khôngquá 3 ngày làm việc kể từ khi có báo cáo kết quả thẩm định của BQL dự án TĐCtỉnh.

- Phê duyệt quyhoạch chi tiết: Thời gian phê duyệt không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhậnđược báo cáo thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 8. Côngtác bồi thường, hỗ trợ tái định cư

1. Phạm vi bồi thường giải phóngmặt bằng

- Vùng ngập hồ chứa theo đườngviền giải phóng lòng hồ được xác định trong thiết kế kỹ thuật được duyệt.

- Các khu, điểm đón dân theo quyhoạch chi tiết được phê duyệt.

- Các dự án thành phần phục vụdi dân, tái định cư.

2. Quy trình tổ chức thực hiện

Thực hiện theo Nghị địnhsố 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư Dự án thủy điện Sơn La và các quy định, hướng dẫn của UBND tỉnh Sơn Lavề quy trình tổ chức thực hiện bồi thường di dân tái định cư dự án thủy điệnSơn La.

UBND huyện, thị xã nơi có dânchuyển đến chịu trách nhiệm chi trả và thanh quyết toán các khoản bồi thường,hỗ trợ cho các hộ tái định cư theo chính sách hiện hành của Nhà nước về dự ántái định cư thủy điện Sơn La.

Điều 9. Xâydựng khu, điểm tái định cư

1. Thẩm quyềnquyết định cho phép lập dự án

- Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định cho phép lập các dự án thành phần cấp thiết tại các khu, điểmtái định cư ( trong tr­ường hợp quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cưchư­a được phê duyệt) và các dự án thành phần liên khu, liên vùng phục vụ didân, tái định cư không nằm trong quy hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC.

- Đối với các dựán thành phần đã có quy hoạch chi tiết đ­ược phê duyệt: Các chủ đầu tư tổ chứctriển khai thực hiện lập dự án theo quy định hiện hành.

2. Thẩm định phêduyệt dự án

a) Thẩm định dự ánđầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Thực hiện theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quảnlý dự án đầu tư công trình.

b) Thẩm quyền phêduyệt (quyết định đầu tư)

Chủ tịchUBND tỉnh quyết định phê duyệt các dự án thuộc diện lập dự án đầu tư; phê duyệtbáo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thành phần có tổng mức đầu tư trên 5,0 tỷđồng và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án cấp điện cho các khu, điểm tái địnhcư.

Chủ tịchUBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phê duyệt và phê duyệtđiều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thành phần đã được xác định trongquy hoạch chi tiết có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng .

Chủ tịch UBND tỉnhquyết định phê duyệt điều chỉnh các dự án do mình quyết định đầu tư và phêduyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ tịch UBND các huyện, thị xãđã phê duyệt sau khi điều chỉnh lại có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng.

Trường hợp các dự án thànhphần xây dựng kết cấu hạ tầng có tổng mức đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư đượcphê duyệt trong quy hoạch chi tiết: Các chủ đầu tư lập báo cáo gửi Ban QLDA táiđịnh cư tỉnh, Ban QLDA tái định cư tỉnh tổng hợp gửi hội đồng thẩm định TĐCtỉnh thẩm định, trình chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Thẩm định, phê duyệt thiết kếbản vẽ thi công, dự toán

Thực hiện theo điều 16 Nghị địnhsố 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư côngtrình.

4. Thời gian thẩm định, phêduyệt ở cấp tỉnh

- Thời gian thẩm định dự án (kểcả thời gian thẩm định thiết kế cơ sở) nhóm B là 20 ngày làm việc, nhóm C là 15ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ dự án theo quy định.

- Thời gian phê duyệt dự ánkhông quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ Tờ trình và báo cáo thẩm định củaSở Kế hoạch và Đầu tư (không tính thời gian xin ý kiến theo Quyết định số50-QĐ/TU ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

- Thời gian thẩm định kế hoạchthực hiện xây lắp, kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu, đấu thầu không quá5 ngày làm việc.

- Thời gian phê duyệt kế hoạchthực hiện xây lắp, kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu, đấu thầu khôngkhông quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Lựa chọn nhà thầu

a) Nhà thầu tư vấn: Chủ tịchUBND tỉnh ủy quyền cho các chủ đầu tư quyết định chỉ định thầu tư vấn lập dựán, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án thành phần.

b) Nhà thầu xây lắp + Thiết bị

- Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệtkế hoạch thực hiện dự án; phê duyệt kết quả chỉ định các nhà thầu theo quyđịnh, có giảm giá 5% so với dự toán được phê duyệt cho các gói thầu thuộc dự ánthành phần do UBND tỉnh quyết định đầu tư có tổng mức đầu tư từ trên 5 tỷ đồngđến 10 tỷ đồng. Chủ đầu tư đề xuất các đơn vị dự kiến chỉ địnhthầu, gửi Ban QLDA tái định cư tỉnh tổng hợp xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh; khicó ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhàthầu cho đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận theo quy định, gửi Sở Kếhoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định.

- Chủ tịch UBNDtỉnh ủy quyền cho chủ tịch UBND huyện, thị xã, các chủ đầu tư phê duyệt kếhoạch thực hiện, hồ sơ yêu cầu, kết quả chỉ định thầu theo quy định, có giảmgiá 5% so với dự toán được duyệt cho các gói thầu xây lắp thuộc dự án thànhphần có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng.

- Chủ tịchUBND tỉnh phê duyệt: kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu cho các gói thầu thuộccác dự án thành phần phải thực hiện đấu thầu do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

- Chủ tịch UBNDtỉnh ủy quyền cho các chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu (đối với chỉ địnhthầu), hồ sơ mời thầu (đối với đấu thầu) cho các gói thầu xây lắp sau khi có hồsơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán được phê duyệt.

c) Tư vấn giámsát: Ban quản lý dự án TĐC cấp huyện nếu không đủ điều kiện, năng lực thì kýhợp đồng với các đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện giám sát công trình.

6. Quản lý dự án

- Đối với các dựán thành phần thuộc diện lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Thực hiện hình thứcchủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Đối với các dựán thành phần do UBND tỉnh quyết định đầu tư: Các chủ đầu tư ký hợp đồng vớicác đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện quản lý dự án.

7. Bàn giao quảnlý, khai thác sử dụng công trình

Chủ đầu tư­ cótrách nhiệm bàn giao các công trình cho các tổ chức đơn vị, hộ gia đình quảnlý, khai thác sử dụng theo qui định hiện hành. Đơn vị, cá nhân nhận tàisản có trách nhiệm xây dựng qui chế quản lý, khai thác sử dụng tài sản sau đầutư được bàn giao, theo h­ướng tự quản lý khai thác sử dụng, tubổ, sửa chữa thường xuyên. Riêng với công trình do Bản, tiểu khu, tổ dân phốquản lý cần gắn qui chế quản lý tài sản với quy ước (hương ước) ở Bản, tiểukhu, tổ dân phố đư­ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Phê duyệt quyếttoán

- Các dự án thànhphần do UBND các huyện, thị xã quyết định đầu tư thì trước khi phê duyệt quyếttoán phải có văn bản chấp thuận của BQL dự án di dân, tái định cư tỉnh.

- Các dự án thànhphần do UBND tỉnh quyết định đầu tư: các chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán gửi SởTài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- BQL dự án TĐCtỉnh tổng hợp quyết toán dự án TĐC thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh gửi SởTài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 10.Xây dựng khu tái định cư đô thị; xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộngđiểm tái định cư xen ghép

Thực hiện theo các quy định củaChính phủ về chính sách bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

Điều 11.Quản lý, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư­ là cơquan tổng hợp giúp UBND tỉnh quản lý tổng mức, kế hoạch vốn thực hiện bồi th­ường,di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La hàng năm đư­ợc Chính phủ giao. Cótrách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban quản lý tái định cư­ tỉnh và các ngànhchức năng liên quan lập kế hoạch phân bổ vốn hàng năm cho các khu, điểm táiđịnh cư, dự án thành phần (khi có đủ thủ tục XDCB), hoặc phân bổ cơ cấu vốntheo các nhiệm vụ đầu tư dự án cho các chủ đầu tư theo tiến độ, trình UBND tỉnhđể thông qua kỳ họp HĐND tỉnh quyết định.

b) Ban quản lý tái định cư­tỉnh: Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã lập kế hoạch vốn di dân hàngnăm theo cơ cấu chi cho các nhiệm vụ tái định cư của các huyện, thị xã gửi SởKế hoạch và Đầu tư­ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình kỳ họp HĐND tỉnh quyếtđịnh. Căn cứ kế hoạch, cơ cấu vốn đ­ược HĐND tỉnh phê chuẩn và UBND tỉnh ký banhành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn theo cơ cấu chicho các nhiệm vụ tái định cư, các dự án thành phần đã đủ thủ tục theo qui địnhvề quản lý đầu tư và Luật Ngân sách.

Chương IV.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP,CÁC NGÀNH TRONG VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Điều 12. ủyban nhân dân các cấp

1. ủy ban nhân dân tỉnh

a) Thực hiện sự chỉ đạo của Banchỉ đạo Nhà nư­ớc dự án thủy điện Sơn La; phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ­ươngtrong việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án thủyđiện Sơn La. Tham gia ý kiến với Chính phủ, Ban chỉ đạo nhà n­ước, các Bộ,Ngành về các lĩnh vực liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dựán.

b) Chỉ đạo điều hành việc xâydựng kế hoạch thực hiện dự án tái định cư­ hàng năm của tỉnh trình HĐND tỉnhphê chuẩn, gửi Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch - Đầu tư­, BộTài chính, Tập đoàn điện lực Việt Nam trước ngày 20 tháng 7 hàng năm.

c) Giao kế hoạch vốn bồi thư­ờng,di dân, tái định cư hàng năm cho các huyện, thị xã. Chỉ đạo Ban quản lý táiđịnh cư tỉnh; UBND các huyện, thị xã; các chủ đầu tư cụ thể hoá kế hoạch và tổchức triển khai thực hiện dự án.

d) Thành lập và kiện toàn: Banquản lý tái định cư­ tỉnh; Hội đồng thẩm định tái định cư tỉnh.

đ) Quyết định thu hồi tổng thểđất của các tổ chức, cá nhân nằm trong vùng quy hoạch tái định cư­, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền qui định của Luật Đất đai.

e) Cụ thể hoá các Quyết định củaThủ tư­ớng Chính phủ về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

f) Phê duyệt dự án đầu tư; kếtquả đấu thầu, chỉ định thầu theo phân cấp.

g) Ban hành đơn giá, định mứcđền bù phục vụ công tác bồi th­ường, di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh.

h) Chỉ đạo Ban quản lý tái địnhcư­ tỉnh xây dựng kế hoạch di dân tái định cư­, quyết toán vốn đầu tư hàng nămvà tổng thể dự án.

i) Tổng kết, đánh giá rút kinhnghiệm, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về việc thực hiện dự án TĐC thủyđiện Sơn La trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. UBNDcác huyện, thị xã (trừ huyện Phù Yên)

a) Thành lập Ban QLDA di dân,tái định cư huyện, thị xã; Thành lập hội đồng bồi th­ường, đền bù tái định cư­huyện, thị xã; Thành lập Ban tái định cư­ xã và chỉ đạo các cơ quan thực hiệntốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo,quản lý, điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch di dân, tái định cư­ thủy điệnSơn La trên địa bàn huyện, thị xã.

c) Chỉ đạo giao kế hoạch vốn táiđịnh cư­ hàng năm cho các dự án thành phần (theo phân cấp); chỉ đạo xây dựngquy hoạch chi tiết các khu tái định cư­; xây dựng kế hoạch và các biện pháp,giải pháp để tổ chức thực hiện công tác bồi th­ường, hỗ trợ tái định cư­ trênđịa bàn huyện, thị xã.

d) Chỉ đạo các cơ quan chức nănglập và thông qua kế hoạch vốn bồi thường, di dân, tái định cư hàng năm trong kếhoạch vốn đầu tư của huyện, thị để gửi các cơ quan chức năng theo đúng thời hạnquy định.

e) Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹthuật, chi phí bồi th­ường, đền bù, các khoản hỗ trợ theo chính sách, phê duyệtkết quả chỉ định thầu theo phân cấp.

f) Chỉ đạo các cơ quan chuyênmôn, các xã, bản... tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụđền bù, di dân, TĐC. Tham gia ý kiến về nội dung quy hoạch chi tiết; cân đốiphân chia lại đất đai trong và ngoài điểm qui hoạch tái định cư­ cho những đốitượng bị thu hồi đất, sắp xếp lại dân c­ư cho những hộ sở tại phải điều chỉnhlại nơi ở theo qui hoạch; bố trí nhà ở, đất ở, đất sản xuất, rừng trồng theoqui hoạch; tiếp nhận hộ khẩu của dân TĐC và củng cố các tổ chức Đảng, Chínhquyền, đoàn thể xã, bản nơi TĐC­.

g) Phối hợp với chủ dự án, cácngành chức năng rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã phùhợp với quy hoạch phát triển chung, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quyhoạch phát triển sản xuất, nhằm xác định số hộ, địa bàn phải di chuyển và khảnăng tiếp nhận dân tái định cư tại nơi ở mới.

h) Quyết định thu hồi đất và cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền quy định của Luật đất đai.

i) Xem xét, giải quyết các đềnghị hợp pháp của công dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao.

k) Chỉ đạo ban quản lý TĐC huyệnphối hợp với các cơ quan có liên quan lập quyết toán, quyết toán vốn đầu tư­hàng năm trình HĐND huyện, thị phê chuẩn; thực hiện quyết toán vốn từng dự ánđược phân cấp với BQL tái định cư­ tỉnh.

l) Tổ chức tổng kết đánh giáviệc triển khai thực hiện dự án và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quyđịnh.

m) Tổ chức tập huấn, hướng dẫnvề chuyên môn nghiệp vụ cho TĐC­ xã.

n) Riêng đối với huyện QuỳnhNhai, Thuận Châu và Mư­ờng La phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ sau:

- Thống kê nhân khẩu, hộ khẩu vàcác đối tượng chính sách, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ cơ sở đươngchức và hoàn tất thủ tục bàn giao cho huyện, thị xã tiếp nhận dân tái định cư­.Phối hợp với cấp ủy, chính quyền nơi đón nhận dân hình thành tổ chức Đảng,chính quyền, các đoàn thể nhân dân; tổ chức bầu trư­ởng bản, bí thư chi bộ,đoàn thanh niên... theo quy định.

- Chỉ đạo Ban tái định cư cấp xãphối hợp với hội đồng bồi thường, đền bù huyện lập phương án bồi thường trênđịa bàn trình UBND huyện phê duyệt.

- Tổ chức xét tuyển con em cáchộ phải di chuyển để đào tạo nghề hoặc tham gia các đội xây dựng của Nông, Lâmtrường, các doanh nghiệp để thực hiện các khâu công việc tại nơi tái định cư.

3. Ủy ban nhân dân các xã, ph­ường,thị trấn và Ban giám đốc các Nông, lâm tr­ường( Gọi tắt là cấpxã )

3.1. Nơi có dân di chuyển

a) Đề xuất trình UBND huyện, thịxã thành lập và ban hành Quy chế làm việc của Ban TĐC. Chỉ đạo Ban TĐC xã,phường, thị trấn tham gia vào phương án quy hoạch chi tiết các điểm tái định cư­;thống kê bồi thường và lập phương án bồi thường; xây dựng kế hoạch di dân; quảnlý khai thác diện tích đất trong thời gian chưa bị ngập trình HĐND xã, phường,thị trấn thông qua, gửi hội đồng bồi thường, đền bù thẩm định và trình UBNDhuyện, thị xã phê duyệt.

b) Tham gia giám sát các dự ántrên địa bàn; tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng các dự án sau đầu tư­ theoquy định.

c) Chỉ đạo Ban TĐC cư xã,phường, thị trấn lập và thông qua kế hoạch bố trí dân di chuyển trong kế hoạchhàng năm gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

d) Xác nhận các gia đình chínhsách gồm cả hộ tái định cư­ và hộ sở tại bị ảnh hưởng bởi dự án .

đ) Chỉ đạo bản, tiểu khu, tổ dânphố thực thi các nhiệm vụ được giao về bồi thường, di dân và các vấn đề có liênquan; giám sát công tác thanh toán bồi thường cho các hộ tái định cư­.

e) Cử đại diện của chính quyềnxã, phường, thị trấn tổ chức cho các hộ thuộc diện di dời đến nơi tái định cư­mới, bàn giao cho chính quyền cấp xã tiếp nhận và quản lý.

f) Xem xét giải quyết các đềnghị hợp pháp của công dân trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ đượcgiao. Đề nghị cấp trên giải quyết những kiến nghị của công dân v­ượt thẩm quyền.

g) Đề xuất và kiện toàn, củng cốhệ thống chính trị cơ sở; đề xuất việc điều chỉnh địa giới hành chính (nếu có)theo quy định hiện hành.

h) Tổ chức thực hiện tốt quy chếdân chủ ở cơ sở.

- Thông báo để dân biết: Nhữngchủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ; Nghị quyết của cấp ủy, HĐND, UBNDcác cấp liên quan đến công tác bồi thường, di dân, tái định cư­; quy hoạch chitiết; kế hoạch thực hiện hàng năm; thủ tục hành chính giải quyết các công việcliên quan đến thực hiện chế độ chính sách, kế hoạch di chuyển; định hướng sảnxuất; xây dựng kết cấu hạ tầng; kế hoạch sử dụng đất đai; tổ chức đơn vị hànhchính; thông báo tình hình trật tự, an toàn xã hội và các lĩnh vực liên quanđến sản xuất, đời sống ... ở điểm tái định cư­ dân sẽ chuyển đến.

- Những việc dân bàn: Mức đónggóp xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, giám sát cáccông trình xây dựng trên địa bàn; các giải pháp tổ chức thực hiện công tác bồithường, di dân, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống, tham gia xây dựng hệ thốngchính trị ở cơ sở...

- Những việc dân tham gia ýkiến, chính quyền xã nơi ở mới quyết định: các khoản đóng góp để xây dựng kếtcấu hạ tầng, điều chỉnh địa giới xã bản nơi ở mới.

- Những việc dân giám sát, kiểmtra: thi công công trình, kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết các vụ việctiêu cực, tham nhũng liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

3.2. Nơi đón nhận dân tái địnhcư­

a) Đề xuất trình UBND huyện, thịxã thành lập Ban tái định cư xã, phường, thị trấn, Nông - Lâm trường­; xây dựngquy chế làm việc trình chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt. Xây dựng phươngán bồi thường gửi Ban quản lý tái định cư­ huyện, hội đồng đền bù thẩm định vàtrình ủy ban nhân dân huyện, thị xã phê duyệt. Chủ động phối hợp với các cấp,các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tiếp nhận dân tái định cư­ (bao gồm:thời điểm tiếp nhận; số khẩu tiếp nhận; kế hoạch cân đối, phân chia đất đaitrong và ngoài quy hoạch tái định cư­), hướng dẫn nhân dân tổ chức thựchiện. Giao nhà ở (đối với hộ gia đình không tự xây dựng nhà ở), đất ở, đất sảnxuất, đất trồng rừng cho hộ tái định cư­ bảo đảm công khai dân chủ.

b) Chỉ đạo Ban TĐC xã, phường, thị trấn, Nông - Lâm trường­ lập và thôngqua kế hoạch đón dân hàng năm để gửi các cơ quan chức năng đúng thời hạn quyđịnh.

c) Đề xuất phương án với cấp ủy,chính quyền huyện, thị xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nơi di dâncủng cố tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể bản, tiểu khu của các điểm tái địnhcư­.

d) Tham gia giám sát các dự ántrên địa bàn; tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng các dự án sau đầu tư­ theoquy định.

đ) Xác nhận gia đình chính sách đối với các hộ sở tại bị ảnh hưởng bởidự án.

e) Phối hợp chỉ đạo kế hoạchthực hiện các dự án: phát triển sản xuất, phát triển kinh tế xã hội gắn với giữvững an ninh quốc phòng trên địa bàn.

f) Xem xét giải quyết các đềnghị hợp pháp của công dân trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao. Đề nghị cấp trên giải quyết những kiến nghị của công dân v­ượt thẩm quyền.

g) Hướng dẫn các hộ tái định cư­gửi tiền tiết kiệm theo quy định.

h) Tổ chức thực hiện tốt quy chếdân chủ ở cơ sở:

- Thông báo để dân biết: Nhữngchủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ; Nghị quyết của cấp ủy, HĐND, UBNDcác cấp liên quan đến công tác bồi thường, di dân, tái định cư­; quy hoạch chitiết; kế hoạch thực hiện hàng năm; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai; cáckhoản huy động dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợicông cộng; kết quả thực hiện các ch­ương trình và dự án do nhà nước và tổ chứctài trợ trực tiếp cho xã; chủ trương và kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất;điều chỉnh địa giới hành chính; phương án dồn điền đổi thửa, định hướng sảnxuất; kết quả bình xét các hộ nghèo, các hộ có công với cách mạng; chính sáchđền bù hỗ trợ di chuyển, quy trình gửi và rút tiền tiết kiệm; kết quả thanhtra, kiểm tra giải quyết các vụ việc tiêu cực.

- Những việc dân bàn: Mức đónggóp xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, giám sát cáccông trình xây dựng trên địa bàn; các giải pháp tổ chức thực hiện công tác bồithường, di dân, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống, tham gia xây dựng hệ thốngchính trị ở cơ sở...

- Những việc dân tham gia ýkiến, chính quyền xã nơi ở mới quyết định: phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế,cơ cấu sản xuất và phương án phát triển ngành nghề; quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất; phương án quy hoạch khu dân cư, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, xâydựng kết cấu hạ tầng, tái định cư, giải quyết việc làm cho ngư­ời lao động.

- Những việc dân giám sát, kiểmtra: giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có); quá trình tổ chức thực hiện dự án,kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình do dân đóng góp; các chư­ơng trình,dự án do ngân sách Nhà nước đầu tư hoặc các tổ chức tài trợ trực tiếp cho xã;quản lý và sử dụng đất đai tại xã; kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết cácvụ việc tiêu cực có liên quan đến dự án; việc thực hiện chế độ chính sách ưuđãi.

Điều 13.Các Sở, Ban, Ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân

1. Các sở có ban quản lý dự ánchuyên ngành

Thực hiện chức năng, nhiệm vụquản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực chuyên ngành về công tác bồi thường, didân, tái định cư­ thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệmvụ cụ thể như sau:

a) Thành lập và kiện toàn BQL dựán ngành.

b) Thẩm định, phê duyệt hồ sơthiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án thành phần được UBND tỉnh giao làmchủ đầu tư.

c) Quản lý chất lượng các côngtrình XDCB theo quy định hiện hành.

d) Chỉ đạo Ban quản lý dự án Ngành thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụđược giao.

đ) Chịu trách nhiệm về chỉ đạo,hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các huyện, thị xã đối với các lĩnh vực thuộcchức năng, nhiệm vụ của Ngành được phân công.

e) Phối hợp với UBND các huyện,thị xã, Ban quản lý tái định cư­ tỉnh trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra,giám sát... về chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

f) Nghiên cứu đề xuất đổi mới cơchế quản lý hành chính, quản lý đầu tư­ và xây dựng thuộc dự án di dân TĐC vàchính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư­ phát triển sản xuất và tiêuthụ sản phẩm cho nhân dân vùng dự án TĐC.

g) Kiểm tra việc chấp hành cácquy định về quản lý dự án đầu tư­ xây dựng công trình, báo cáo giám sát đánhgiá đầu tư, tiến độ thực hiện theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chịu trách nhiệm quản lý nhànước về công tác qui hoạch, kế hoạch; Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ lậpqui hoạch chi tiết các khu, điểm TĐC, công tác xây dựng kế hoạch của các huyện,thị xã. Hướng dẫn các ngành, các chủ đầu tư­ tiến hành đánh giá giám sát đầu tư­cho các dự án thành theo quy định hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác theochức năng của ngành.

3. Sở Tài chính

Chịu trách nhiệm quản lý nhànước về công tác tài chính; Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ thực hiện côngtác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các huyện, thị xã; Kiểm tra, hướng dẫncông tác quyết toán các dự án thành phần của các chủ đầu tư và thực hiện cácnhiệm vụ khác theo chức năng của ngành.

4. Các Ngành chuyên môn khác

Theo chức năng nhiệm vụ củangành mình, ­ưu tiên giải quyết những việc liên quan tới công tác di dân TĐC.Chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn khác, UBND các huyện thị xã trongviệc giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành đối với dự ántái định cư­ thủy điện trên địa bàn tỉnh.

5. Cơ quan cấp phát, thanh toánvốn

Thực hiện theo các quy định hiệnhành của Chính phủ về dự án thủy điện Sơn La, quyết định, Thông tư hướng dẫncủa các Bộ, ngành trung ương và các quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Chinhánh Ngân hàng phát triển Sơn La hướng dẫn các chủ đầu tư­ về nội dung vàtrình tự ứng, cấp phát, thanh toán vốn thuộc dự án di dân tái định cư­ thủyđiện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

6. Các tổ chức tín dụng: Ngânhàng Nhà nước tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng:

a) Có phương án huy động vốn đểcác hộ tái định cư­ và các hộ sở tại vay vốn phát triển sản xuất, ổn định đờisống sau khi di chuyển.

b) Có trách nhiệm hướng dẫn nộidung, trình tự, phương thức gửi và rút tiền tiết kiệm cho các hộ tái định cư­.

7. Đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể nhân dân

Thực hiện việc tuyên truyền chủtrương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về lãnh đạo công tác bồithường, di dân, tái định cư­ thủy điện Sơn La. Chỉ đạo, vận động các tổ chứcthành viên, hội viên thực hiện có kết quả nhiệm vụ bồi thường, di dân, tái địnhcư­ trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt tâm tư­ nguyện vọng của nhân dân và đề xuất vớicấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổchức thực hiện dự án tái định cư­ thủy điện Sơn La. Hướng dẫn các tổ chức thànhviên tổng hợp, lập danh sách các đoàn viên của nơi di chuyển và làm thủ tục bàngiao đoàn viên cho các tổ chức nơi đón nhận dân tái định cư­ đảm bảo quyền lợicho các đoàn viên khi đến nơi ở mới.

Chương V.

THANH QUYẾT TOÁN VỐN,CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 14.Thanh quyết toán, kiểm toán, giám sát đánh giá đầu tư­

1. Việc tạm ứng, thanh toán, cấpphát vốn cho dự án TĐC thủy điện Sơn La được thực hiện theo các qui định hiệnhành của Chính phủ, Quyết định, Thông tư­ hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương vàcác quy định hiện hành của Nhà nước với phương châm “Nhanh gọn, hiệu quả, đúngquy định của pháp luật”.

Chi nhánh Ngân hàng phát triểncó trách nhiệm chuyển tiền theo quy định về tài khoản của Ban quản lý tái địnhcư­ huyện, thị xã để thanh toán trực tiếp cho các hộ dân di chuyển được hưởngtheo chế độ chính sách hiện hành.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thịxã duyệt quyết toán những dự án thành phần do UBND huyện, thị xã quyết định đầutư­ trên địa bàn, gửi báo cáo quyết toán đến Ban QLDA di dân tái định cư tỉnhvà Sở Tài Chính tổng hợp.

3. Các Sở, Ban, Ngành được giaolàm chủ đầu tư­ các dự án thành phần có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ quyết toángửi sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; gửi báo cáo quyết toánđến Ban QLDA di dân, tái định cư­ tỉnh tổng hợp.

4. Ban quản lý dự án TĐC tỉnhtổng hợp quyết toán gửi Sở Tài Chính thẩm định. Sở Tài chính có trách nhiệmthẩm định tổng quyết toán dự án và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán theoqui định hiện hành và theo phân cấp.

5. Kiểm toán: Sau khi dự án hoặccác hạng mục thuộc dự án được nghiệm thu, bàn giao đ­ã vào sử dụng; chủ dự áncó trách nhiệm đề xuất với cấp có thẩm quyền mời đơn vị kiểm toán để thực hiện việckiểm toán dự án hoặc hạng mục dự án đảm bảo đúng quy trình.

Điều 15.Chế độ báo cáo

1. Các chủ đầu tư­ hàng thángbáo cáo tình hình thực hiện dự án ở cơ sở về Ban quản lý tái định cư­ tỉnh địnhkỳ vào ngày 15 hàng tháng và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấptrên; Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư­ cho các dự án thành phần và gửi Sở Kếhoạch và Đầu tư­ theo đúng quy định.

2. Ban quản lý tái định cư­ tỉnhcó trách nhiệm: tổng hợp tình hình thực hiện, đề xuất tháo gỡ những v­ướng mắc,khó khăn với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy trong quá trình tổchức thực hiện dự án. Thực hiện việc lập báo cáo vào ngày 20 hàng tháng, báocáo quý vào ngày 20 tháng cuối quý, báo cáo năm, báo cáo đột xuất để UBND tỉnhký gửi Chính phủ, Ban chỉ đạo NN dự án thủy điện Sơn La, các bộ, ngành trungương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tái định cư­ tỉnh theo quy định.

3. Chi nhánh Ngân hàng pháttriển có trách nhiệm: tổng hợp, báo cáo gửi Ban quản lý dự án tái định cư tỉnh,Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về tình hìnhgiải ngân thanh toán vốn đầu tư­ và đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăntrong quá trình tổ chức thực hiện dự án vào ngày 20 hàng tháng; báo cáo quí,năm theo quy định và thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư­ là cơquan Thường trực giúp UBND tỉnh trong việc tổng hợp báo cáo giám sát đánh giáđầu tư­ các dự án thành phần thuộc dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La vào ngày20 hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất. Chuẩn bị báo cáo giám sát đánh giáđầu tư­ của dự án để UBND tỉnh ký và gửi Chính phủ, Ban chỉ đạo NN dự án thủyđiện Sơn La, các bộ, ngành trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo táiđịnh cư­ tỉnh theo quy định.

5. Các sở, ngành chuyên môn;UBND các huyện, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân: Căn cứvào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm báo cáo tình hình giải quyếtcông việc của ngành, cơ quan mình theo định kỳ vào ngày 18 hàng tháng hoặc báocáo đột xuất theo yêu cầu với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, các Bộ ngành liênquan trong quá trình tổ chức, thực hiện bồi thường, di dân, tái định cư­ dự ánthủy điện Sơn La.

Chương VI.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Ngư­ờiđứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn, các tổ chức chínhtrị xã hội được giao nhiệm vụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiệndự án tái định cư­ thủy điện Sơn La phải chịu trách nhiệm cá nhân về công việcđược giao trư­ớc các cấp ủy Đảng, chính quyền về nội dung giải quyết và thựchiện nhiệm vụ của cấp mình, cơ quan mình.

Điều 17. Tậpthể và cá nhân trong phạm vi điều chỉnh của quy chế này có thành tích thì đượckhen thưởng, nếu vi phạm thì bị xử lý kỷ luật; việc khen thưởng, kỷ luật thựchiện theo đúng qui định và pháp luật hiện hành.

Điều 18. Trongquá trình tổ chức thực hiện nếu có những khó khăn, v­ướng mắc đề nghị các cấp,các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn nhân dân phản ảnh kịp thời bằng văn bảnvề Ban quản lý dự án TĐC tỉnh tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định vàtrình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung điều chỉnh.

Điều 19.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức đoàn thểnhân dân; Trưởng Ban quản lý tái định cư tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã;Thủ trư­ởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giaocó trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung quy định tại Cơchế này./.